Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser

Här hittar du Regionens årliga patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.

Enligt patientsäkerhetslagen ska Region Gävleborg likväl som andra vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt som möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Berättelsen ska även beskriva vilka resultat som har uppnåtts.

Regionen har valt att kalla denna berättelse för kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, eftersom vi anser att det är viktigt att se dessa områden som en helhet.

Kontakta diariet rg@regiongavleborg.se om du vill ta del av äldre kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.