Lex Maria - Patientsäkerhet

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Denna regel kallas Lex Maria.

Om en patient har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren anmäla händelsen till Socialstyrelsen. Utifrån en anmälan kan vi vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen, till exempel ställa krav på att vårdgivaren förbättrar rutiner eller gör ändringar i IT-system.

Vårdgivaren ska utse en särskild person som ansvarar för att skicka anmälningar enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Även om inte vem som helst kan göra en sådan anmälan så är det viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar avvikelser, och att vårdgivaren har ett fungerande system för hantering av avvikelser. Annars riskerar händelser som ska anmälas enligt Lex Maria att inte bli uppmärksammade.