Barn och ungdomsråd

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har startat ett barn- och ungdomsråd. Medlemmarna i rådet är viktiga ögonöppnare när det gäller att förbättra bemötandet, omhändertagandet och vården av barn och ungdomar i länet.

Region Gävleborg vill involvera barn och ungdomar i hälso- och sjukvården och stärka deras inflytande i frågor och beslut som rör dem. I barn- och ungdomsrådet kommer deras erfarenheter och synpunkter att tas tillvara i samråd och överläggningar med vårdföreträdare och chefer.

Kriteriet för att vara med i rådet är att man är mellan 10 och 20 år, och att man har erfarenhet av hur det är att få vård inom Region Gävleborg.

Lyssnar vi tillräckligt noga?

I rådet ska alla få komma till tals och ha förtroende för varandra. Frågor som ställs kan bland annat vara: 

  • Tycker du att vi inom vården lyssnar tillräckligt noga på dig?
  • Hur känns det när du träffar en läkare eller sjuksköterska?
  • Saknas det något hjälpmedel hos oss, som du behöver?
  • Finns det något vi skulle kunna göra bättre?

Rådet ska organiseras under hälso- och sjukvården och beröra vårdfrågor i första hand, men kan också ta upp frågor från regionens andra verksamheter.

Känner du någon som vill vara med?

Rekryteringen av barn och ungdomar till rådet har satt i gång och kommer att pågå kontinuerligt.  Om du känner barn eller ungdomar som har erfarenhet av hälso- och sjukvården, och som du tror är intresserade av att delta i barn- och ungdomsrådet, be dem ringa eller messa:

Elisabet Sundgren,
tillgänglighet
072-214 52 82
Rebecca Padar,
barnrätt
070-303 81 55

 

Folder barn- och ungdomsrådet (pdf)

Barnrättsarbetet i Region Gävleborg