Barn- och ungdomsråd

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har ett barn- och ungdomsråd. Medlemmarna i rådet är viktiga när det gäller att förbättra bemötandet, omhändertagandet och vården av barn och ungdomar i länet.

Region Gävleborg vill involvera barn och ungdomar i hälso- och sjukvården och stärka deras inflytande i frågor och beslut som rör dem. I barn- och ungdomsrådet tas deras erfarenheter och synpunkter tillvara i samråd och överläggningar med vårdföreträdare och chefer.

Kriteriet för att vara med i rådet är att man är mellan 10 och 20 år, och att man har erfarenhet av hur det är att få vård inom Region Gävleborg.

Lyssnar vi tillräckligt noga?

I rådet ska alla få komma till tals och ha förtroende för varandra. Frågor som ställs kan vara:

  • Tycker du att vi inom vården lyssnar tillräckligt noga på dig?
  • Hur känns det när du träffar en läkare eller sjuksköterska?
  • Saknas det något hjälpmedel hos oss, som du behöver?
  • Finns det något vi skulle kunna göra bättre?

Rådet organiseras under hälso- och sjukvården och berör vårdfrågor i första hand, men kan också ta upp frågor från andra verksamheter.

Känner du någon som vill vara med?

Rekryteringen av barn och ungdomar till rådet pågår kontinuerligt. Om du känner någon som har erfarenhet av hälso- och sjukvården, och som du tror är intresserade av att delta i barn- och ungdomsrådet, be dem höra av sig till bur.fraga@regiongavleborg.se.

Barnrättsarbetet i Region Gävleborg

Barn och ungdomsråd – arbetsordning – Platina id 02-390477 (pdf)

Minnesanteckningar