Samtycket NPÖ

Så här inhämtar du samtycke för sammanhållen journalföring och läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten.

NPÖ får användas när följande tre kriterier uppfylls:

 • Det finns en vårdrelation.
 • Det finns ett behov av informationen.
 • Patienten har gett sitt samtycke.

Samtycke inhämtas:

 • När patienten fysiskt är på plats.
 • Via telefonsamtal med patienten.
 • Via remiss från annan vårdenhet.

Samtycket inhämtas i två delar:

 1. Samtycke för sammanhållen journalföring.
 2. Samtycke för läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten.

Samtycke för sammanhållen journalföring

Samtycke för sammanhållen journalföring kan inhämtas av en medarbetare och gälla samtliga i personalen på enheten (vid undantagsfall endast för en specifik person på enheten). Samtycket är giltigt under en begränsad angiven tid. Personalen som inhämtat samtycket loggar in i NPÖ och söker fram patienten genom personnummer och kryssar i samtycke samt hur länge det ska gälla.

Inhämtande av samtycke för sammanhållen journalföring

 • Med patienten på plats
  Personal på den enheten där patienten söker vård frågar om samtycke för sammanhållen journalföring vid inledningen av vårdrelationen. Samtycket registreras i NPÖ och behöver bara inhämtas en gång och gäller då hela enheten under den tid som anges för att samtycket ska gälla.
 • Via telefon
  Personal på den enheten där patienten söker vård frågar om samtycke för sammanhållen journalföring vid telefonkontakt med patienten. Samtycket registreras i NPÖ och behöver bara inhämtas en gång och gäller då hela enheten under den tid som anges för att samtycket ska gälla.
 • Via remiss
  Remittent uppger i remissen om patienten ger sitt samtycke för mottagande enhet att ta del av sammanhållen journalföring via NPÖ. Samtycket registreras av remissens mottagare i NPÖ och behöver bara inhämtas en gång och gäller då hela enheten under den tid som anges för att samtycket ska gälla.

Samtycke för läkemedelsförteckningen

Samtycket för läkemedelsförteckningen kan inte omfatta hela personalen på en vårdenhet. Varje medarbetare måste därför begära in eget samtycke från patienten för att ta del av läkemedelsförteckningen. Samtycket kan gälla för ett enstaka tillfälle eller tillsvidare.

Vilken typ av samtycke du som personal kan inhämta beror på vilken profession du har och om du har förskrivningsrätt. Du ser vilket samtycke du kan inhämta när du loggar in i NPÖ och söker på patienten.

Detta samtycke behöver inte inhämtas för att ta del av sammanhållen journalföring. Om du inte inhämtat detta samtycke utan bara vill komma åt sammanhållen journalföring så klickar du i samtycke ges inte alls i rutan för läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten och går vidare.

Dokumentation av samtycke

Samtycket för sammanhållen journalföring och läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten behöver inte dokumenteras i patientens journal.

Ge information om sammanhållen journalföring och samtycket

Information ska ges till patienten om vad samtycket innebär. Om möjligt lämna ut en informationsbroschyr.

Beslutsoförmögna

När en patient är oförmögen att ta eget beslut ska man alltid ta ställning till patientens uppfattning om sammanhållen journalföring. Här kan närstående och legala företrädare vara till hjälp med upplysningar om patientens inställning. Det är legitimerad personal som gör en professionell bedömning om patienten skulle ha lämnat samtycke om beslutsförmåga hade funnits.

Nödåtkomst

Om patientens vilja inte kan fastställas och samtycke inte kan inhämtas, får direktåtkomst i sammanhållen journalföring ske om det finns en nödsituation (nödåtkomst) och vårdgivaren bedömer att journalinformationen kan antas ha betydelse för patientens liv och hälsa. Nödåtkomst gäller endast för en nödsituation och ska dokumenteras i journalen.

För att veta mer läs Frågor och svar om NPÖ. Där finns bland annat hur du gör om patienten vill häva ett givet samtycke eller spärra delar i sin journal. Du kan också läs om hur du loggar in i NPÖ.