Egenvård

Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde bedömt att en patient själv, eller med stöd av andra kan utföra i syfte att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

I rutin för egenvård beskrivs roller och ansvar kring egenvården samt att den enskildes och närståendes förmågor nyttjas så långt det är möjligt. Rutinen gäller för Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län.

Rutin

Rutin för egenvård - landsting och kommuner  

Bilagor

Planering av egenvård - blankett- bilaga 1

Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende - blankett - bilaga 2