Egenvård

Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde bedömt att en patient själv, eller med stöd av andra kan utföra i syfte att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

I rutin för egenvård beskrivs roller och ansvar kring egenvården samt att den enskildes och närståendes förmågor nyttjas så långt det är möjligt. Rutinen gäller för Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län.

Rutin

Egenvård – Samverkan mellan kommunerna och regionen i Gävleborgs län – Platina id 09-765456 (pdf)

Bilagor

Egenvård – Planering – Region Gävleborg och kommunerna. Länsgemensamt formulär – Platina id 09-38947 (Word)

Egenvård – Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende – Platina id 09-38949 (Word)

Frågor och svar

Frågor och svar gällande egenvård