Patientsäkerhetsrond och patientsäkerhetsdialog

Patientsäkerhetsrond och patientsäkerhetsdialog är ytterst ett verktyg för att bidra till en god säkerhetskultur och en förbättrad patientsäkerhet.

Målen är bland annat att:

  • öka medvetandet om betydelsen av patientsäkerhetskulturen, det vill säga attityder och förhållningssätt till patientsäkerhetsarbete på alla nivåer
  • synliggöra risker i vardagen, ta fram åtgärder som följs upp
  • synliggöra det gemensamma ansvaret för vår gemensamma patient "patienten i fokus"
  • öka kunskapsutbyte mellan ledningsnivåer och medarbetare
  • synliggöra högsta ledningens stöd/engagemang.

Patientsäkerhetsronder och dialoger är obligatoriska inom samtliga verksamhetsområden och genomförs cirka en gång per år och verksamhetsområde. Inför patientsäkerhetsronderna och dialogerna gör teamet förberedelser kring riktade frågeställningar för varje verksamhet.

Teamet som besöker verksamheterna består av representat från hösta ledningen, chefsläkare, chefssjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare, klinisk apotekare och HR-partner.

Patientsäkerhetsrond - innebär att teamet som representerar högsta ledningen först besöker verksamheten under cirka 1-1,5 timme. Genom dialog med medarbetare får de medarbetarnas uppfattning om patientsäkerheten på enheten samt förslag till eventuella förbättringsåtgärder. Patienter och närstående har också börjat intervjuas i viss omfattning.

Patientsäkerhetsdialog - samma dag efter mötet med medarbetarna träffar teamet verksamhetensområdets ledningsgrupp för dialog och återkoppling. De viktigaste iakttagelserna dokumenteras av en i teamet i en handlingsplan med förslag på aktiviteter på alla nivåer.