Intellektuell funktionsnedsättning

Här finns remissmall och annan information kring utredning hos personer som fyllt 18 år.

För att en person ska komma ifråga för utredning med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning krävs en remiss från patientansvarig läkare. För att utredning intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska bli aktuell är det viktigt att samtliga delar märkta med * i remissmallen är ifyllda.

Remissmall – utredning intellektuell funktionsnedsättning – Platina id 09-217768 – ifyllbart formulär (Word) 

Du kan fylla i remissmallen och sedan skriva ut den. Observera att skattningen "Individens/patientens egen inställning till utredningen" också måste vara genomförd och ifylld tillsammans med patienten.

I korthet efterfrågas:

 • uppgift om eventuell hereditet för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning eller annat kognitiv funktionsnedsättning
 • en kort beskrivning av patientens sjukdomshistoria, både somatiskt och psykiskt
 • en kort beskrivning av patientens livssituation
 • uppgifter om aktuell somatisk status
 • uppgifter om aktuell psykisk/psykiatrisk problematik
 • uppgifter om eventuellt skalltrauma (någonsin)
 • uppgifter om eventuellt missbruk, tidigare eller pågående (patienten måste ha varit dokumenterat drogfrihet i minst tre månader, helst mer, då diagnos inte kan ställas under pågående missbruk)
 • en beskrivning av vad det är i patientens fungerande/svårigheter som gjort att misstankarna riktas mot just intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning
 • personens egen inställning till utredningen.

Beslutsstöd

Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna - beslutsstöd

Beroende på var personen bor skickas remissen till:

Region Gävleborg
Vuxenhabiliteringen
Folkparksvägen 5
806 33 Gävle

Region Gävleborg
Vuxenhabiliteringen
Jakobsbergsvägen 12
824 81 Hudiksvall

Information om utredning av intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning

Utredningarna utgår från individens delaktighet och eget ställningstagande samt fokuserar på vardagsfungerande. För att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska ställas krävs att personen förutom en kognitiv/intellektuell nedsättning har generella nedsättningar i förmågor som har med vardagsfungerande att göra samt att svårigheterna har varit tydliga sedan barndomen.

Nedsättningarna kan ta sig uttryck i svårigheter med inlärning, abstrakt tänkande, att tänka i flera steg, att planera sin vardag, att lösa problem. Det innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ofta har svårt att:

 • förstå och använda abstrakta symboler, till exempel text, siffror, pengar och tid
 • förstå samband mellan orsak-verkan
 • föreställa sig något man inte själv upplevt
 • hantera mycket information samtidigt
 • förstå instruktioner i flera led
 • bedöma och göra nyanserade jämförelser
 • förstå och hantera komplexa sociala situationer
 • bedöma risker.

En viktig del i utredningsförfarandet är att ta ställning till hur individens behov av stöd har sett ut och hur det har varit tillgodosett, dels genom åren dels hur det ser ut idag. De flesta får sin diagnos under uppväxten men även vuxna diagnosticeras. Det kan till exempel finnas personer med odiagnostiserad intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning bland: personer med långtidssjukskrivning, personer i långvariga åtgärder relaterat till svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden, personer med kronisk smärtproblematik.

I dessa fall kan man i efterhand se att den kognitiva nedsättningen inneburit långvariga överkrav och för personen kan en diagnos tjäna som bekräftelse och förklaring på en långvarig upplevd problematik. En diagnos ger också en ökad tillgång till samhällsinsatser som till exempel LSS, boendestöd, försörjning och habilitering.