Falnande språk - ur Finnskogen

A.I.R. X: Falnande språk – ur Finnskogen

Kultur Gävleborg bjuder nu, tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland, in till ett konstnärligt residens med tematiken: Falnande språk – ur Finnskogen (vidare Falnande språk).

Residenset Falnande språk vill samla ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en gemensam bildningsresa genom Finnskogen. Med utgångpunkt i en nomadisk residensmodell med geografisk rörlighet vill residenset bidra till interregionala och tvärnordiska erfarenhetsutbyten, kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har varit förknippade med den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

Tillsammans med residensets deltagare vill vi röra oss mellan några av Finnskogens alla historiska bygder. Hur kan vi förstå dessa platser mot bakgrund av 1500- och 1600-talets kolonisationspolitiska åtgärder, nödår och ekologiska kriser, väpnade konflikter och förflyttningar av kroppar, kunskaper och kapital? Hur kan vi närma oss detta historiska landskap, och de omständigheter som har bidragit till att forma detta nationsöverskridande ”territorium”, och ställa det i relation till senare perioder av arbetskraftinvandring och vår tids migration, segregation, språkpolitik och koloniala arv?

Att konstnärligt förstå och förhandla med ett kulturarv

Residenset Falnande språk kommer att lära och inspireras av den skogsfinska kulturhistorien - dess materiella såväl som immateriella arv av svedjebruk, odling, hantverk, arkitektur, tro och begrepp. Finnskogen kan samtidigt betraktas som en geografisk plats och en historisk process som aldrig kan särskiljas helt från samhällets strukturer och diskursiva ordning i övrigt. Och då samtidskonsten har en förmåga att problematisera och performativt förhandla med historiska material, istället för att imitera eller konservativt illustrera tidigare skeenden, vill vi med residenset därför bidra till att vidga berättelsen om Finnskogen och lyfta fram den som en utgångspunkt i läsningen också av vår egen tid. Därför handlar inte residenset nödvändigtvis om Finnskogen, istället vill det röra sig igenom och hämta näring ur den skogsfinska kulturhistorien för att diskutera och reflektera olika maktförhållanden, tolkningsföreträden och de strukturer som genom historien har bidragit - och fortfarande bidrar - till undanträngningar av identiteter, språk och erfarenheter.

A.I.R. X bjuder in fyra konstnärer till ett residens 2020

Residenset genomförs med följande tidsplan: 17 augusti (uppstartsseminarium), 7 - 11 september (nomadiskt residens, research), 14 september – 20 november (skissperiod), 2 december (slutseminarium, skisspresentation). Med reservation för att detta kan komma att förändras beroende av rådande omständigheter kopplade till coronapandemin.

Varje antagen residensdeltagare erhåller ett arvode om 20 000 SEK exkl. moms (F-skatt) för en veckas engagemang (sammanlagt 7 dagar) och en skissbudget om 20 000 SEK exkl. moms. A.I.R. X står för omkostnader som resor, boende, arbetslokaler och processledning.

Residensdeltagarna ges möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans samt att utveckla sina praktiker genom att mötas i olika studiebesök, workshops inom slöjd, självhushållning, odling och mathantverk samt läsningar i Gävleborg och Dalarna. Residenset avslutas sedan med en offentlig presentation av de konstnärliga processerna i Värmland. Publika möten och erfarenhetsutbyten med andra kulturskapare sker löpande under residensperioden.

Residenset har svenska/skandinaviska som arbetsspråk och är öppet för professionella konstnärer/kulturskapare inom samtidskonst, konsthantverk och slöjd. Du som ansöker ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Gävleborg, Dalarna och Värmland eller våra grannländer Norge och Finland.

Boende och praktisk info

Boendet kommer att variera under residensets gång och rörelse genom Finnskogen. Vi kommer bland annat att bo tillsammans i en rökstuga i Locksjön, belägen i Bollnäs Finnskog, där deltagarna delar järnspis och utedass, vi kommer också att bo på vandrarhem i Orsa Finnskog och i Hassela i samband med Finnsams (Finnbygder i samverkan) tvärnordiska konferens som också avslutar researchveckan.

Det kommer att finnas tillgång till bil.

A.I.R. X

Enligt Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling ska de aktörer som arbetar med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen i Gävleborg se över möjligheter för att utveckla en regional residensverksamhet. A.I.R. X – Falnande språk är ett pilotprojekt inom det förstudiearbetet och genomförs i samverkan med olika föreningar och regionala aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmland.