Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

Region Gävleborg vill med stödet ge filmare chansen att utvecklas inom filmområdet. Stödet riktar sig till dig som är över 18 år och som vill realisera din kort- eller dokumentärfilmsidé. Du har tidigare erfarenhet av eget filmskapande men ännu inte nått en etablerad nivå.

Stödet ska inspirera och ge möjlighet för filmare att nå sina mål med lite större produktioner. Vidare ska stödet genom finansiellt stöd, coachning eller utlån av teknik ge projekten bättre förutsättningar att nå sin konstnärliga potential. 

Villkor

Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till en färdigställd film.

Maxbelopp för talangutvecklingsstödet är 30 000 kr. En bred finansiering uppmuntras men Region Gävleborg kan vara enda finansiär.

Talangutvecklingsstöd ges till kortfilm, dvs. filmer med en maximal spellängd på 40 minuter, eller dokumentärfilm oavsett längd. Långfilm, reklamfilm, musikvideos, skolproduktioner eller film med annat kommersiellt eller beställt innehåll kan inte få talangutvecklingsstöd.

Sökanden ska ha avslutat och redovisat tidigare projekt med beviljat stöd från Region Gävleborg innan nytt stöd kan ges. 

Vid projektets redovisande ska Region Gävleborg en digital fil av den färdiga filmen, samt filmaffisch och eventuellt annat kringmaterial som producerats.

Region Gävleborg äger rätt att visa filmerna inom ramen för sin verksamhet. Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att talangutvecklingsstöd beviljats.

Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:

  • filmen spelas in i Gävleborg

  • minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom filmprojektet) måste vara besatt av person boende i Gävleborg

  • filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg eller kommer länets invånare till nytta.

  • kvalité/ festivalpotential 

  • projektet ska vara utvecklande för den sökande eller för det regionala filmnätverket  

Projektet behöver inte uppfylla samtliga kriterier för att få bidrag.

Vem kan söka?

Ideella eller ekonomiska föreningar, stiftelser eller företag inom filmområdet.

Vem kan inte söka?

Ideella eller ekonomiska föreningar, stiftelser eller företag utfanför filmområdet.
Aktörer som får stöd inom ramen för kultursamverkansmodelen.

Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte med filmkonsulenten under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla kontinuerlig kontakt med avdelningen för Kulturutveckling, under produktionen. Om förändringar sker efter beviljat stöd ska Kulturutveckling meddelas omgående.

Hur mycket kan jag söka?

Upp till 30 000 kr

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt visa att Region Gävleborg är medfinansiär. Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i eftertexter och vid all marknadsföring av filmen, på hemsidor, DVD-fodral, affischer mm.

Logotype - Region Gävleborg

Ansökan

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm kan sökas fyra tillfällen per år. Utlysning sker:

  • 15 januari - 15 februari
  • 15 april - 15 maj 
  • 15 augusti - 15 september
  • 15 oktober - 15 november

Redovisning

Producenten och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle i samband med redovisning. 

Redovisning av pågående projekt

Ni som har pågående projektet ska använda den blankett som finns framtagen för redovisning. Ni behöver inte göra någon redovisning i Kulturdatabasen.

Redovisning - talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm (pdf)

Uppföljning

Kultur och Kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare vid behov.