Regional kulturplan och samverkansverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en modell för att fördela pengar till kultur i hela Sverige. Den bygger på dialog och samarbete mellan staten och regionerna, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet i respektive län. En viktig del i kultursamverkansmodellen är den regionala kulturplanen.

Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under en fyraårsperiod. Det är utifrån den regionala kulturplanen som Kulturrådet bestämmer hur stort statsbidrag som ska ges till regional kulturverksamhet. Regionens fördelning av dessa pengar ska främja en god tillgång för länets invånare till sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd

Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 (pdf)