Drakprojektet

Drakprojektet drevs med ambitionen att utveckla hälsofrämjande kulturaktiviteter online och vände sig till unga vuxna som av olika anledningar drar sig undan sociala sammanhang och led av psykisk ohälsa.

Fokus har legat på att utveckla en metod och en webbapplikation som kan användas i studiecirkelform där kultur och gemensam reflektion blir ett stöd för unga mellan 16 och 29 år med psykisk ohälsa. Projektägare var studieförbundet Sensus.

Syftet var att uppmuntra kulturintresse, social gemenskap och digital delaktighet, som leder till att deltagarna tar sig ur sitt utanförskap och får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang även utanför nätet.

Drakprojektet har dokumenterats i form av en bok, en hemsida och en film. Det  har genomförts med medel från Region Gävleborg och Allmänna Arvsfonden.

Drakprojektet

Läs förstudien här