Region Gävleborgs likabehandlingspolicy

Kultur Gävleborg följer Region Gävleborgs policy när det gäller likabehandling.

Syfte och omfattning

Syftet med likabehandlingspolicyn är att främja lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet. Policyn ska ligga till grund för och styra arbetet för jämställdhet och jämlikhet inom Region Gävleborg och avser såväl patienter/ studerande/ brukare/ besökare/ samarbets- och avtalspartners som medarbetare och förtroendevalda. Det är ytterst en fråga om rättvisa och demokrati.

Region Gävleborgs likabehandlingspolicy

  • är en del av kvalitetsarbetet
  • alla har samma rättigheter och möjligheter
  • allas kunskaper och erfarenheter tas tillvara
  • underrepresenterade grupper stärks

Likabehandlingsarbetet

Region Gävleborgs likabehandlingspolicy innebär att:

  • diskriminering inte förekommer
  • bemötande grundade på föreställningar och fördomar inte förekommer
  • Region Gävleborgs verksamhet har information och lokaler som är tillgängliga för alla
  • Region Gävleborgs verksamhet stödjer medborgarna och de anställdas livspussel

Läs mer om arbetet med likabehandling