Film

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film bidrar till ett levande filmliv i hela länet. Den regionala filmverksamheten ska genom samverkan, samordning och bidragsgivning möjliggöra för länets kommuner, filmskapare och övriga kulturarbetare inom filmbranschen och civilsamhälle att själva eller tillsammans arbeta med filmkulturfrämjande och filmpedagogik. Kultur Gävleborg arbetar med mötesplatser, fortbildningar och workshops, stöd, pilotprojekt och varaktig verksamhet inom tre delområden: visning och spridning, barn och unga samt talang. Uppdraget sker med vägledning av de nationella filmpolitiska målen.

Kultur Gävleborg arbetar med film-, medie- och informationskunnighet för barn och unga, ofta i samarbete med kommunerna. På så sätt får barn och unga möjligheten att förstå och ta till sig den rörliga bildens språk, villkor och genomslagskraft vilket är centralt för en fungerande och jämlik demokrati. Detta ger förutsättningar till kritisk, kreativ och kulturell kompetens och förståelse för film och rörliga bilder som konstform.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska möjliggöra utveckling för visningsverksamhet i länet i samarbete med länets biografer och andra filmvisare. Att arbeta med digitaliseringens möjligheter bidrar till att skapa tillgängliga, interaktiva och nära mötesplatser.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska stärka förutsättningarna för en kreativ och kvalitativ filmproduktion i Gävleborg genom utvecklings- och projektstöd, handledning, ekonomiskt eller tekniskt stöd. Särskilt fokus ligger på unga filmskapare och talangutveckling.

Kultur Gävleborg arbetar under kulturplaneperiod 2023-2026 inom film särskilt för att:

  • möjliggöra och stödja mötesplatser för länets berörda aktörer för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser kring utveckling, tillgänglighet och miljömässig hållbarhet inom filmpedagogik, filmproduktion och visning
  • verka för en regional infrastruktur som bidrar till filmkunnighet bland barn och unga, bland annat genom möten med professionella kulturskapare samt genom ökade möjligheter att se, skapa och reflektera över rörlig bild och film
  • främja visning och spridning av film och rörlig bild i samverkan med länets berörda aktörer, bland annat inom digitalisering som möjliggör för nya visningsfönster
  • stödja filmare och genomföra talangutvecklingsinsatser, interregionala samt nationella satsningar och samarbeten, med särskilt fokus på unga
  • stödja utveckling av kvalitativ filmproduktion och filmkonst som gestaltar en mångfald av berättelser exempelvis genom mentorskapsprogram, projekt eller residensverksamhet
  •  medverka i tillgängliggörandet av regionalt producerad film