Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med Region Gävleborg, din kommun och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar, kväner och lantalaiset samt urfolket samer. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar (jiddisch, romani chib, finska, meänkieli eller samiska) och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

De nationella minoritetsfrågorna i Sverige har utvecklats utifrån Europarådets två konventioner, dels ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (1995), dels stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (1992) som Riksdagen beslutade att Sverige skulle ansluta sig till i december 1999.

Språklag (2009:600)

Målen för svensk språkpolitik preciseras i språklagen, som trädde i kraft 1 juli 2009. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning i det svenska samhället. Myndigheter och andra offentliga organisationer har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Samma ansvar gäller bland annat främjandet av de nationella minoritetsspråken.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna är nu till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Om du tycker att Region Gävleborg eller någon av kommunerna inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Finskt förvaltningsområde

Region Gävleborg samt fyra kommuner i länet (Gävle, Hofors, Sandviken och, sedan 2018, Söderhamn) ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. Kommunerna är skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på finska. De personer som vill använda finska i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Kultur Gävleborg, tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag, stöttar arrangemang och projekt kopplade till Sveriges nationella minoriteter.