Ersättningsmodell - Hälsoval Gävleborg 2017

Inom Hälsoval Gävleborg tillämpas samma regelverk och ersättningar för samtliga hälsocentraler, oavsett driftsform. För att likställa de ekonomiska förutsättningarna mellan offentlig och privat drift ersätts de privata leverantörerna med en momskompensation på 3% av vårdpengen.

Ersättningsmodell består av följande delar:

Vårdpengen består av 5 delar, som var och en beräknas utifrån olika poängskalor, man kan därför inte summera ihop de 5 delarna och få en total summa för hela vårdpengen.

 •  Åldersviktad ersättning 80% av 2 378 = 1902 kr per poäng och år
 • ACG-ersättning 20% av 2378 = 476 kr
 • Socioekonomisk ersättning 600 kr per poäng och år
 • Läkemedelsersättning 722 kr per poäng och år
 • Täckningsgrad läkemedel. Omfördelningen mellan hälsocentralerna

Dessutom ersätts hälsocentralerna för:

 • Täckningsgrad. Besök 1:80 kr per listad. Se handbok 2017
 • Tolkkostnader, fakturerad kostnad
 • Målrelaterad ersättning ca 3% av den totala vårdpengen
 • Ersättning för uteblivna patientavgifter
 • Geografisk ersättning i 2 nivåer efter hälsocentralens placeringsort därefter i 3 nivåer beroende på antalet listade

Ersättning för tilläggsuppdrag är:

 • Barnhälsovård/BVC
  • Ersätts per inskriven 0 år med 8 717 kr per år.
  • Ersätts per inskriven 1-5 år 1537 kr per år
 • Målrelaterad ersättning inom BVC
  • Första hembesök 1 000 kr per besök
  • Andra hembesök 1 000 kr per besök
 • Socioekonomisk ersättning 100 kr per socioekonomisk poäng

Särskilda boenden/SÄBO

 • Ersätts per permanent platser med 2 400 kr per år
 • Ersätts per korttidsplats 12 000 kr per år
 • Ersätts per LSS-plats 1 200 kr per år