Våld i nära relationer

Denna webbplats är ett arbetsredskap som ska ge medarbetarna i Region Gävleborg den struktur, styrka och trygghet i arbetet som leder till ett fortsatt bra och bättre bemötande och handläggande av personer som varit utsatt för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer - länsgemensam rutin

Som stöd i arbetet finns en länsgemensam rutin som kan användas vid upptäckande och handläggande av patienter utsatta för våld i nära relationer eller barn som lever med våld i hemmet. Rutinen gäller för all personal inom Region Gävleborgs hälso- och sjukvård och även för landstingsfinansierad privat verksamhet.

Våld i nära relationer - länsgemensam rutin

Bakgrund

I Sverige utsätts årligen mer än 20 000 kvinnor för våld i nära relationer och cirka 200 000 barn är varje år vittne till våld i familjen.

  • Våld mot kvinnor i nära relationer är inte en företeelse i någon speciell social, etnisk, kulturell, ekonomisk eller åldersrelaterad grupp i vårt samhälle. 
  • Våld mot kvinnor förekommer överallt i samhället och är ett tydligt exempel på obalansen mellan könen. 
  • Våld i nära relationer kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. 
  • Våld i nära relationer omfattar även partnervåld och barn som blir utsatta för eller bevittnar familjevåld.

Aktuellt