Regionarkivet

Regionarkivet, tidigare Landstingsarkivet, är en av landstingets och Region Gävleborgs allra äldsta verksamheter. Regionarkivet tar emot arkivbestånd, bedriver arkivvård, förvaltar kulturarvet, tillgängliggör historien samt bistår medborgarna med information från regionens verksamheter.

I regionarkivet förvaras landstingets och regionens handlingar från 1863 fram till nutid. Även äldre handlingar förekommer då till exempel arkivet efter Gävle sjukhus innehåller handlingar från 1760-talet.

Observera att regionarkivet framförallt förvarar äldre pappershandlingar. Aktuella och nyare handlingar hanteras av respektive verksamhet inom Region Gävleborg.

Utöver sjukhusarkiven förvarar regionarkivet arkiv från bland annat barnhem, folkhögskolor, vårdskolor och skogs- och lantmannaskolor. Regionarkivet förvarar även arkiv från de olika nämnder och direktioner som styrt landstingets och regionens verksamheter genom åren.

Patientjournaler, barnhemshandlingar och andra handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter omfattas som regel av sekretess om uppgiften är yngre än 70 år. För att ta del av dessa handlingar gäller särskilda regler.