Patientrulla 1811

Ur en historisk journal: Bonden Eric Larsson och det ödesdigra lasarettsbesöket

Regionarkivet förvarar inte bara de interna verksamheternas historia, utan även historien om de människor som bott i länet genom tiderna. I arkivet finns, genom handlingarna, enskilda människors öden bevarade för eftervärlden. Här berättar vi just en sådan historia, om en bonde i Gnarp vars liv troligen förändrades radikalt efter ett besök på det gamla lasarettet i Gävle år 1811.

Regionarkivets äldsta journal är från det gamla Gefle hospital och lasarett, som öppnade 1767 med namnet Sophia Magdalena efter dåvarande kronprinsessan. Från att ha varit en vårdanstalt för samhällets utslagna fick hospitalet och lasarettet nu en högre status som sjukhus för hela länet. Förutom Falu gruvstuga var Gefle lasarett vid denna tid det enda lasarettet norr om Dalälven. En sjukjournal, som av en slump hittades bortglömd i ett övergivet förråd våren 2013, finns bevarad från åren 1767–1819.
 
De anteckningar som gjordes i sjukjournaler från denna tid är ofta mycket sparsamma. Det som noterades var patientens namn, titel och bostadsort, vilken diagnos som ställts, när patienten skrevs in och när patienten blev utskriven. Läkaren noterade också om patienten skrevs ut ”frisk” eller inte. Vissa patienter skrevs ut som ”incurable”, andra som ”ohulpna” (ohjälpta). Vissa lämnade helt enkelt lasarettet ”mättad”. Några enstaka gånger gjorde läkaren mer utförliga anteckningar kring patienten och när man bläddrar i sjukjournalen är det dessa anteckningar som ofta fångar läsarens uppmärksamhet.

Patient nummer 27 från Ås

Vintern 2023 gjordes just en sådan bläddring i den gamla sjukjournalen och en notering hittades för patient nummer 27 år 1811. Patienten var bonden Eric Larsson från byn Ås i Gnarp, som lades in på lasarettet den 27 mars.
 
I rullans anteckningar kan vi se att Eric fick diagnosen ”cancer penis”. Troligen hade han först diagnosticerats med något annat, eftersom en första antecknad diagnos är överstruken under den nya diagnosen ”cancer penis”.

Lång resa till Gävle lasarett

Självklart väcktes ett visst mått av nyfikenhet hos arkivets personal kring vem denne Eric kan ha varit, när spåren som lämnats efter honom var denna något märkliga diagnos.
 
Med hjälp av Lantmäteriets digitala tjänst Historiska kartor hittades de gamla storskifteshandlingarna från 1807, där hela byn Ås kartlades och noggrant dokumenterades. I förteckningen över de olika hemmanen stod Erick Larsson som ägare av hemmanet nummer 2, med beteckningen D på den vackra storskifteskartan. Här, i den västra delen av byn, bodde han troligen fortfarande när han några år senare insjuknade och blev så pass illa däran att lasarettet i Gävle – 17 mil söderut – var hans enda alternativ.

Del av storskifteskarta över byn Ås i Gnarp, 1807. Handlingen förvaras i Lantmäteriets arkiv.
Storskifteshandling för byn Ås i Gnarp, 1807. Här framgår att Erick Larsson innehar hemmanet nummer 2, med littera D på kartan. Handlingen förvaras i Lantmäteriets arkiv.

Att vara bonde i en hälsingsk by och med häst och vagn färdas hela vägen ner till lasarettet i Gävle var inte något som gjordes på en lunchrast; med lite otur kunde det ta flera dagar. I rullan kan vi läsa oss till att Eric vistades på sjukhuset i två månader och skrevs ut ”frisk” den 28 maj samma år. I sidmarginalen finns en anteckning om patient nummer 27 – men vad står det egentligen?

Detalj över patient nr. 27 år 1811, bonden Eric Larsson i Gnarp, ur patientrullan för Gefle lasarett år 1767-1819. Handlingen förvaras i regionarkivet.

 

Kan du hjälpa regionarkivet att tyda läkarens anteckning om Eric Larsson i den gamla sjukjournalen? Kommentera ditt svar nedan eller skicka in det via mejl till regionarkivet@regiongavleborg.se.
 
Känner du till något mer om bilderna, om diagnoserna i den gamla sjukjournalen eller om Eric Larssons fortsatta öde? Skriv gärna till regionarkivet och berätta mer!  

regionarkivet@regiongavleborg.se
 
Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle

Nu gör vi sommaruppehåll och publiceringen av historiska fotografier från Regionarkivet återkommer till hösten.