Sjukdomsförebyggande arbete b2

Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen för att förbättra folkhälsan genom förebyggande arbete.

Kursinnehåll

I denna kurs får du fördjupad insikt i levnadsvanors betydelse för hälsan, hälsoekonomi.

Vi går igenom Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Vidare fördjupar vi oss i olika levnadsvanor:

  • Alkohol – identifiera riskbruk samt metoder för att minska riskfylld alkoholkonsumtion
  • Tobak – metoder och verktyg att förebygga tobaksbruk och att arbeta med tobaksstopp
  • Fysisk aktivitet – otillräcklig fysisk aktivitet, metoder och verktyg, FaR
  • Matvanor – samtal och råd om bra matvanor.

ST-läkaren får även utbildning i Motiverande samtal (MI). Kursen tar också upp diagnos och behandling av stressrelaterad ohälsa.

I mindre grupper diskuteras tillämpning utifrån frågeställningen ”Hur arbetar jag sjukdomsförebyggande i den egna specialiteten” och patientfall. I samtliga avsnitt kommer vi även prata om vikten av vi ger jämlik vård ur ett hälsoperspektiv.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig ohälsosamma levnadsvanor, samt ha ökad insikt i hur man förbättrar prognosen hos patienterna. ST-läkaren förväntas även kunna föra ett analytiskt och reflekterande resonemang på en djupare nivå om hälsoekonomiska aspekter på området efter denna kurs.

Delmål

SOSFS 2015:8 b2 och del av delmål a2.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter som har detta delmål som obligatorisk kurs. Även andra ST-läkare är välkomna i mån av plats.

Datum och tid

Dag 1: 26 april 8.00–17.00
Dag 2: 27 april 8.00–15.30
Dag 3: 25 maj 8.30–16.30

Plats

Digitalt

Anmälan

www.stforum.se under kurskatalog och sen aktuell kurs. 

Utbildningsmaterial

Material kommer att publiceras på www.regiongavleborg/st under våren. En del broschyrer delas ut under kursen.

Kursform

Kursen omfattar förberedelser inför kursen, tre kursdagar samt enskilt arbete inför dag 3. Under kursdagarna alterneras mellan föreläsningar och workshops.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande i samtliga kursmoment. Genomförd förberedelse samt inlämningsuppgift.

Förberedelser inför kursen

  1. Du ska göra din egen livsstilsprofil.  
  2. Du ska vidare titta igenom ”Folkhälsa och hållbarhets” sidor inför kursstart för att ha en liten överblick över vad som finns.

Inlämningsuppgift

Mellan kurstillfällena ska du prata med din handledare och sedan skriva ner ca en till två A4-sidor kring nedanstående.

  1. Vad innebär det att arbeta med levnadsvanor för prevention och behandling inom den egna specialiteten?

  2. Identifiera och analysera två patientfall där levnadsvanor har betydelse. Beskriv bakgrund/situation och redogör för hur du kan arbeta för att stödja patienten till förbättrade levnadsvanor i syfte att förbättra prognosen.

Skickas in senast den 17 maj till susann.eriksson@regiongavleborg.se. Inlämningarna kommer att sammanställas och utgöra underlag för gruppdiskussioner.

Kursledning

Anna Sidorson, ST-läkare samt Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården.

Kontaktperson

Susann Eriksson, susann.eriksson@regiongavleborg.se