Konsultationsmetodik b1, STb1

Varmt välkommen till kursen konsultationsmetodik.

I målbeskrivningen för ST enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) samt HSLF-FS 2021:8 STb1 om läkarnas specialiseringstjänstgöring, har de flesta kliniska specialiteter fått "B1 Kommunikation med patienter och närstående" som nytt delmål med kurs som obligatoriskt krav.

Syftet är att utveckla läkarnas förmåga att kommunicera med hjälp av ett patientcentrerat arbetssätt, för att nå fram till en gemensam förståelse och överenskommelse med patienten.

Vetenskapliga studier visar att metoden ger nöjdare patienter och läkare. Följsamheten hos patienterna ökar, det vill säga de följer medicinska råd, och klagomål mot vården minskar.

Innehåll

Kursen förmedlar både kunskap om och färdigheter i patientcentrerad kommunikation. Inom kursen ges färdighetsträning med rollspel som videofilmas och därefter ligger till grund för efterföljande diskussioner.

Målgrupp

ST-läkare.

Plats

Internat i länet.

Kursform

Kursen sker som internat måndag och tisdag i kursveckan, det vill säga vecka 19 och 39. Obligatorisk uppföljnings/examinationsdag ungefär en månad senare.

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i gruppdiskussioner, godkänd egen videokonsultation samt utförda förberedelseuppgifter före kursen.

Anmälan

www.stforum.se

Kursledning

Kursen ges på måndag samt tisdag under veckorna 19 och 39. Detaljerad information om kursledare, datum, tid och plats förmedlas i samband med kursinbjudan.

Kontaktperson

ST-samordnare Therese Nöjd therese.nojd@regiongavleborg.se