Konsultationsmetodik b1

Varmt välkommen till kursen Kommunikationsmetodik b1.

I målbeskrivningen för ST enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring har de flesta kliniska specialiteter fått delmål B1 ”Kommunikation” som nytt delmål med kurs som obligatoriskt krav. I den äldre målbeskrivningen SOSFS 2008:15 har en del specialiteter också detta delmål. Syftet med delmålet är att utveckla läkarnas förmåga att kommunicera med hjälp av patientcentrerat arbetssätt, detta för att nå fram till en gemensam förståelse och överenskommelse med patienten. Det finns vetenskapliga studier som visar att metoden ger nöjdare patient och läkare, ökad compliance samt minskade klagomål mot vården.

Innehåll

Kursen förmedlar både kunskap om och färdigheter i patientcentrerad kommunikation. Inom kursen ges färdighetsträning med rollspel som videofilmas och därefter ligger till grund för efterföljande diskussioner.

Målgrupp

ST-läkare.

Plats

Internat i länet.

Kursform

Kursen sker som internat måndag och tisdag i kursveckan, d.v.s. vecka 19 och 39, och med en obligatorisk uppföljnings/examinationsdag ungefär en månad senare.

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i gruppdiskussioner, godkänd egen videokonsultation samt utförda förberedelseuppgifter före kursen.

Anmälan

www.stforum.se

Kursledning

Anna-Karin Svensson, Karin Wallström, Hamzah Abu Rweileh samt Henrik Forsgren.
Samtliga lärare är anställda i Region Gävleborg och har aktuell vidareutbildning inom konsultationsmetodik.

Kontaktperson

ST-samordnare Inger Bodin inger.bodin@regiongavleborg.se