Frågor och svar - BT

Här finns frågor och svar om bastjänstgöring.

Frågor och svar

Läkarutbildningsprogrammet kommer från år 2021 kommer att förlängas till sex år i Sverige. Det resulterar i att läkarstudenterna, direkt efter avslutad grundutbildning, kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Den nuvarande AT-tjänstgöringen kommer att tas bort och istället inleds specialiseringstjänstgöringen (ST) med en fristående introduktionsdel kallad bastjänstgöring (BT).

Lagändringen träder i kraft 1 juli 2020.

BT är en introduktionstjänstgöring som blir en fristående del av specialiseringstjänstgöringen, ST. Föreskrifterna för den exakta utformningen av BT kommer att fastställas under våren 2020.

Det blir en målstyrd tjänstgöring som kan slutföras på ett år för de flesta, men med en minimitid om sex månader.

Bastjänstgöringen väntas delas in i block som följer

  • tre till fyra månader inom primärvård
  • tre till fyra månader inom akut sjukvård
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård på ett likvärdigt sätt, dels för läkare som utbildats inom den nya läkarutbildningen som påbörjas 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Den grupp som i början kommer att omfattas av de nya bestämmelserna är de med legitimation från EU/EES eller tredje land. Därefter de studenter som kommer ut från den nya svenska läkarutbildningen.

Utbildade läkare med legitimering från EU/EES eller tredje land, som ansöker om svensk legitimation efter 1 juli 2020 i syfte att söka specialiseringstjänstgöring (ST).

Det kommer att vara parallella utbildningssystem i minst tio år till eftersom den nuvarande läkarutbildningen - som är fem och ett halvt år och kräver en efterföljande AT för legitimation - kommer att ha sin sista utbildningsstart år 2021.

Antalet BT-tjänster kommer att regleras regionalt och ska planeras utifrån det framtida behovet av läkare med specialistkompetens.