Världens första elväg på E16

Region Gävleborg genomförde mellan 2013 och 2020 världens första elvägsprojekt på allmän väg - ElvägE16, mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården.

I Regionens innovationsstrategi, 2011, lades grunden till en ledarskapsmodell som skulle stärka regionens förmåga att attrahera extern­finansierade projekt, med fokus på komplexa samhällsutmaningar, och fossilfria transporter var ett område med stor relevans för Regionen. ElvägE16 blev en stor succé, med över 2600 besökare från 31 länder och har bidragit till att driva på utvecklingen av fossilfria transporter både i Sverige och internationellt.

Som ett exempel på tillämpning av modellen och för att utveckla den inleddes arbetet med projektet ElvägE16 2013 där Region Gävleborg, på uppdrag av Trafikverket, skulle uppföra, testa och avveckla elvägsinfrastruktur för att skapa kunskapsunderlag inför nationella beslut om elektrifiering av trans­porter. Projektet har varit finansierat, i sin helhet, av Trafikverket, VINNOVA och Energimyndigheten. För att dels främja utvecklingen av fossilfria transporter generellt i regionen och för att öka de regionala effekterna av elvägsprojektet drevs parallellt två projekt, VIRUS och Verklighetslabb, finansierade av Tillväxtverket.

En ledarskapsmodell har utvecklats under projektets gång och utgör idag en beprövad metod med potential att bidra till regional utveckling såväl i Gävleborg som, primärt genom satsningen på smart specialisering.

Region Gävleborg vill här tacka samtliga finansiärer och samarbetspartners för en konstruktiv och bra tid tillsammans. Ni har samtliga medverkat till att driva på dessa viktiga frågor på ett sätt som gett bra effekter nationellt och internationellt.

Goda exempel

Interreg - projektet EmpInno

Inslag från svt Nyheter Gävleborg
Elvägen på E16 var den första i världen - nu monteras den ner

Kontakt

Finansiärer och samarbetspartners