Dokument, rutiner och blanketter

På denna sida hittar du blanketter, rutiner, checklistor och andra dokument med koppling till läkemedel.

Saknar du något dokument eller någon blankett kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Läkemedelshantering - regiongemensam rutin för hälso och sjukvården – Platina id 09-27906 (pdf)

Ordinera och förskriva läkemedel

Jodkontrast och riskfaktorer Metformin – röntgen – Platina id 09-14378 (pdf)

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling (pdf)

Rekommenderade läkemedel

Pollenallergi – lathund för behandling (pdf)

Bett – lathund för handläggning – Platina id 09-677719 (pdf)

God läkemedelsbehandling för äldre

Läkemedel – regelverk angående receptförskrivning och rekvisitionsförfarande – Platina id 09-48954 (pdf)

Läkemedelshantering – obruten läkemedelsbehandling vid in- och utskrivning från sjukhus – Platina id 09-40145 (pdf)

Läkemedel - Ordination vid livets slut – Platina id 09-81835 (pdf)

Läkemedel - Järn intravenös behandling i öppenvård – Platina id 09-81025 (pdf) 

Obra läkemedel (pdf)

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel (pdf)

Diabetessjuksköterska – rutin vid dosjustering av diabetesläkemedel – Platina id 09-143879 (pdf)

Diabetessjuksköterska – beslut om behörighet att dosjustera diabetesläkemedel – Platina id 01-143957 (pdf)

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Gävle sjukhus och information om beställning – Platina id 09-148882 (pdf)

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Hudiksvalls sjukhus och information om beställning – Platina id 09-167894 (pdf)

Lathund – Läkemedel - kom ihåg! – Läkemedelsdokumentation i Melior (pdf)

Antibiotika - parenteral behandling utanför sjukhuset – Platina id 09-26622 (pdf)

Förskrivning av narkotikaklassade läkemedel

Denna rutin beskriver rekommenderat arbetssätt vid ordination, förskrivning och uppföljning av narkotikaklassade läkemedel. Arbetssättet som rutinen beskriver syftar till att förebygga beroendeutveckling och öka patientsäkerheten.

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – Regiongemensam rutin – Platina id 09-219358 (pdf)

Bilagor till rutinen, samt länkar av kliniskt intresse

Behandlingsplan exempel – Platina id 09-714529 (pdf) – Här finns enkla exempel på hur en behandlingsplan kan upprättas i PMO respektive Melior.

Patientinformation narkotikaklassade läkemedel – Platina id 09-714531 (pdf) – Patientinformation som rekommenderas skrivas ut till patienten i samband med förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Receptsnurran (adling.se) – ett enkelt verktyg för att beräkna tablettåtgång.

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation – Läkemedelsverkets genomgång av evidensläget från 2017 med tillhörande behandlingsrekommendationer.

Läkemedel vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlings­rekommendation – Läkemedelsverkets genomgång av evidensläget från 2016 med tillhörande behandlingsrekommendationer.

Infobrev till förskrivare – Platinaid 09-714640 (pdf) – ett kortfattat dokument med rekommenderade förhållningssätt vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel samt en kortfattad bakgrundsinformation gällande aktuella behandlingsrekommendationer vid långvarig smärta, ångesttillstånd, sömnstörning och hosta.

Konverteringsguide opioider (skane.se)

Läkemedelsgenomgång – läkemedelslistor – läkemedelsberättelse

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – primärvård – Platina id 09-41956 (pdf)

Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse – Vårdavdelning och
specialistmottagning – Platina id 09-72219 (pdf)

Kartläggning av läkemedel – inför läkemedelsgenomgång – Platina id 09-45325 (pdf)

Läkemedelslista inför vårdbesök – formulär – Platina id 06-124875 (pdf)

PHASE-20 Symtomskattningsformulär – Region Uppsala

Beställa läkemedel och vaccin

Checklista läkemedelsförsörjning – A till Ö för läkemedelsbeställare – Platina id 09-54448 (pdf)

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet – Platina id 08-83415 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Beställning av etiketter, påsar och narkotikajournaler – Platina id 09-90732 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Akut behov av läkemedel – Platina id 09-171376 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Cytostatikabeställning – Platina id 09-52533 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Anmälan avanmälan behörig beställare – Platina id 08-50504 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Anmälan ersättare till granskningsattestant – Platina id 08-54676 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Förtydligande kring beställning av extempore och varor som inte finns i prislistan – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Önskemål om ändring i avdelningssortiment – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Interntransport mellan vårdenheter – Platina id 09-82259 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Kvittenslista interntransport – Platina id 09-82269 (pdf)

Akutläkemedel - Bassortiment för alla hälsocentraler i länet

Iordningställa och administrera läkemedel

Läkemedel – Synonymlista – Platina id 09-49196 (pdf)

Läkemedelshantering – Utlämnande av narkotika till annan vårdenhet – Platina id 09-27693 (pdf)

Läkemedelshantering – Hållbarhet i bruten förpackning – Platina id 09-106875 (pdf)

Läkemedelshantering – Signatur och namnförtydligande – Platina id 09-27654 (pdf)

Läkemedelshantering – Spädningsschema antibiotika – Platina id 09-32518 (pdf)

Förvaring av läkemedel

Läkemedelshantering – Skötsel av läkemedelsförråd – Platina id 09-27652 (pdf)

Läkemedelshantering – Temperaturmätning i läkemedelsförråd – Platina id 09-27324 (pdf)

Läkemedelshantering – Temperaturmätning i frys – Platina id 09-126726 (pdf)

Kvalitetsuppföljning

Läkemedelshantering - Kvalitetsuppföljning - hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 14-48256 (pdf)

Inhalatorer och hjälpmedel

Andningsbehållare (spacer) - förskrivning, kort bruksanvisning och rengöring – Platina id 09-466336 (pdf) 

Akut behandling med andningsbehållare och sprayinhalator på hälsocentral – Platina id 09-463830 (pdf)

Inhalationsläkemedelskort - ordination i hemmet/VÅBO – Platina id 09-476952 (pdf) 

Vortex – instruktionsfilmer och bruksanvisning – medicininstruktioner.se

OptiChamber Diamond – instruktionsfilmer och bruksanvisning – medicininstruktioner.se

AeroChamber Plus Flow-Vu – instruktionsfilmer – medicininstruktioner.se

L’espace – bruksanvisning (pdf)

Information om nebulisatorer (pdf)

Lathund rekommenderade inhalatorer vid astma och kol hos vuxna (pdf)

Lathund inhalationsteknik (pdf)

Lathund - Inhalatorer A-Ö (pdf)