Läkemedelsdokumentation

Lathund

För att minska läkemedelsfel i vårdens övergångar är det viktigt att dokumentera rätt. För att underlätta vid dokumentation har en lathund tagits fram för hur man ska dokumentera läkemedelsinformation inom slutenvård och specialistmottagningar.

Lathunden i elektroniskt format (pdf)

Lathundens innehåll baseras på rutinen: Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse

Tänk på att det är viktigt att dokumentera på rätt sätt från början för att underlätta vid utskrivning.

Efter utskrivning har mottagande läkare i primärvården ansvar för att uppdatera läkemedelslistan i patientens primärvårdsjournal samt se till att en eventuell planering följs upp. Detta, tillsammans med enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, beskrivs mer ingående i rutinen för primärvården.