Smittskydd

Kostnadsfrihet för patienter vid behandling av allmänfarlig sjukdom (Smittskydd).

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting (om möjligt) samt texten Smittskydd eller SML skrivs in. För e-recept anges det i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs detta i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer (om möjligt)

Hantering

Kostnadsfritt för patienten.

Förskrivare

Läkare

Preparat

Läkemedlet ska ha effekt på smittspridningen genom att det minskar smittsamheten hos sjukdomen eller hämmar tillväxten hos smittämnet. Kostnadsfrihet gäller även om läkemedlet förskrivits enbart i behandlingssyfte men dessutom bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen. Läkemedel som enbart har betydelse för behandling av sjukdomstillståndet som sådant eller eventuella följdsjukdomar och komplikationer omfattas inte av kostnadsfriheten.

Patient

Den som är bosatt i Sverige eller EEG nr 1408/71 (Smittskyddslagen 7 kap, 3§, mom 2-3)