Läkemedelshantering

Säkra och enhetliga hanteringsrutiner för läkemedel är av största vikt. Läkemedelskommittén har som en av sina huvuduppgifter att verka för säker och rationell läkemedelsanvändning. Föreliggande rutiner för läkemedelshantering har tagits fram av läkemedelskommittén i samverkan med medarbetare i landstinget.

Syftet är att all hälso- och sjukvård i Region Gävleborg ska uppnå enhetliga rutiner för läkemedelshantering.

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Läkemedelshantering Regiongemensam rutin för hälso och sjukvården

Övriga dokument

Dokument, rutiner och blanketter

Mall för lokal rutin

Den övergripande rutinen för läkemedelshantering i Region Gävleborg gäller för alla vårdenheter och är grunden i all läkemedelshantering. Som ett komplement till den övergripande rutinen behöver lokala rutiner för läkemedelshantering upprättas.

För att underlätta arbetet med upprättande av lokala rutiner, samt för att säkra att de lokala rutinerna uppfyller befintliga lagar och riktlinjer har mall för lokala rutiner tagits fram. Mallen anpassas efter den egna verksamhetens behov. Enligt Region Gävleborgs ledningssystem ska rutinerna upprättas och fastställas i Platina. Mall för lokala rutiner och dokument finns tillgängliga i Platina.

Mallen för lokal rutin har uppdaterats utifrån: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården HSLF-FS 2017:37. Tanken med den uppdaterade mallen är inte att vårdenheten ska skapa en helt ny lokal rutin, utan att mallen ska användas för att uppdatera befintlig rutin.

Mall: Läkemedelshantering - Mall lokal rutin Hälso- och sjukvård Region Gävleborg