Läkemedelshantering

Säkra och enhetliga hanteringsrutiner för läkemedel är av största vikt. Läkemedelskommittén har som en av sina huvuduppgifter att verka för säker och rationell läkemedelsanvändning. Föreliggande rutiner för läkemedelshantering har tagits fram av läkemedelskommittén i samverkan med medarbetare i landstinget.

Syftet är att all hälso- och sjukvård i Region Gävleborg ska uppnå enhetliga rutiner för läkemedelshantering med stöd i Läkemedelshantering – gemensam rutin för hälso och sjukvården i Region Gävleborg– Platina id 09-27906 (pdf).

Övriga dokument gällande läkemedel finns bland dokument, rutiner och blanketter.

Mall för lokal rutin

Den övergripande rutinen för läkemedelshantering i Region Gävleborg gäller för alla vårdenheter och är grunden i all läkemedelshantering. Som ett komplement till den övergripande rutinen behöver lokala rutiner för läkemedelshantering upprättas.

För att underlätta arbetet med upprättande av lokala rutiner, samt för att säkra att de lokala rutinerna uppfyller befintliga lagar och riktlinjer har mall för lokala rutiner tagits fram. Mallen anpassas efter den egna verksamhetens behov. Enligt Region Gävleborgs ledningssystem ska rutinerna upprättas och fastställas i Platina.

Mall: Läkemedelshantering - Mall lokal rutin Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-291984 (pdf)