Nationell läkemedelslista

Lagen om nationell läkemedelslista började gälla den 1 maj 2021. Nationella läkemedelslistan, NLL, är en rikstäckande informationskälla för elektroniskt förskrivna och uthämtade läkemedel, samt förskrivna och uthämtade hjälpmedel och livsmedel (handelsvaror). Samma information är tillgänglig oavsett var i landet förskrivningen är gjord eller var patienten har hämtat ut sina varor.

Syftet med den nationella läkemedelslistan, NLL, är att öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning.

Yrkesgrupper som berörs

Införandet av NLL berör i första hand följande yrkesgrupper:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterskor utan förskrivningsrätt
 • Dietister och farmaceuter inom hälso- och sjukvård

Ersätter receptregister och läkemedelsförteckning

NLL ersätter de tidigare registren receptregister och läkemedelsförteckning.

I E-hälsomyndighetens webbtjänst Förskrivningskollen kan du som är förskrivare, sjuksköterska, dietist eller farmaceut inom hälso- och sjukvård ta del av den information som finns i NLL för patienten. Observera att det inte går att logga in i Förskrivningskollen om du inte är legitimerad vårdpersonal och har ett giltigt medarbetaruppdrag, även AT-läkare kan nu logga in.

Det kvarstår fortfarande otydlighet och osäkerhet gällande personuppgiftsansvaret och hur detta fördelas mellan vårdgivare, EHM och apotek. SKR driver ett regiongemensamt samarbete för att utreda frågor kring personuppgiftshantering (dataskyddsförordningen/GDPR).

Uthoppslänk finns från Melior och PMO till Förskrivningskollen.

Det är inget krav att använda Förskrivningskollen från den 1 maj 2021 utan en möjlighet

Uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt

Nationella läkemedelslistan ersätter de tidigare registren receptregistret och läkemedelsförteckningen. Läkemedelsförteckningen utgår således som källa för att visa information om uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt, vilket medfört vissa förändringar:

 • Tillsvidaresamtycket för att visa uthämtade läkemedel har tagits bort, registrerat samtycke utreds av E-hälsomyndigheten.
 • Om patienten har spärrat uppgifter framkommer det i listan över uthämtade läkemedel.
 • Det är inte möjligt att skriva ut listan över uthämtade läkemedel.

Informationen finns även publicerad på Ineras webbplats samt på Ineras informationsyta på confluence. En uppdaterad version av handboken kommer att finnas tillgänglig i samband med att lagen börjar gälla. 

Så fungerar NLL

 • Receptförskrivna läkemedel, hjälpmedel och livsmedel för de senaste fem åren.
 • Uthämtade läkemedel, hjälpmedel och livsmedel som har förskrivits på recept för de senaste fem åren.

 • Förskrivningar äldre än fem år.
 • Uppmärksamhetssignaler/beslutsstöd.
 • Rekvisitionsläkemedel.
 • Vaccinationer som inte är förskrivna.
 • Receptfria läkemedel patienten tar som inte är förskrivna.
 • Dosjusteringar som görs av sjuksköterska utan förskrivningsrätt.

NLL är inte automatiskt en del av journalsystemet; verksamheter kan börja ansluta sina journalsystem till NLL från slutet av november 2021.

I lagen är det krav på att journalsystem som hanterar förskrivningar ska vara anslutna senast 1 maj 2023.

NLL har en egen lagstiftning med egna regler för åtkomst, samtycke, spärrar med mera och ska inte förväxlas med regler för åtkomst, samtycke, spärrar med mera för journalsystemen som styrs av Patientdatalagen.

Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor får direktåtkomst till NLL för

 1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient,
 2. beredande av vård eller behandling av en patient,
 3. komplettering av en patientjournal.

Sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, dietister och farmaceuter i hälso- och sjukvården får direktåtkomst för ändamålen i punkterna 2 och 3.

Direktåtkomst kräver patientens samtycke.

Samtycke från patienten krävs innan du tar del av patientens läkemedelslista i NLL. Finns inget stöd för att registrera ett samtycke som gäller över tid i NLL från den 1 maj så du måste ange samtycke varje gång du ska ta del av patientens läkemedelslista i NLL.

Spärr som patienten kan sätta

Patienten kan spärra förskrivningar och förskrivningars uttag från hälso- och sjukvården.

 • Patienten kan själv dölja/spärra förskrivning i Läkemedelskollen eller genom att kontakta E-hälsomyndigheten.
 • Det innebär att förskrivningar som spärrats för vården inte visas i Förskrivningskollen eller i funktionen Uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt, NPÖ. Dock visas information om att det finns förskrivningar som är spärrade. Med patientens samtycke kan informationen visas.
 • Förskrivare får alltid information om patienten har förskrivits särskilda läkemedel (till exempel narkotikaklassade läkemedel) eller inte under de senaste två åren. Däremot får de inte se vilka läkemedel det är som har förskrivits om uppgiften är spärrad.

Spärr som förskrivare kan sätta

I enstaka fall kan förskrivare bedöma att en patient kan fara illa om patienten själv eller patientens vårdnadshavare eller ombud får se en uppgift.

Förskrivaren kan efter sekretessbedömning skapa spärr för patienten, patientens vårdnadshavare eller ombud i Förskrivningskollen. Det kan gälla:

 • Ett recept i patientens läkemedelslista för patientens vårdnadshavare eller ombud.
 • Orsaken till läkemedelsbehandlingen för patienten. 

Förskrivaren måste journalföra grunden för bedömningen att spärra uppgift enligt ovan.

Förskrivaren kan också häva spärr enligt ovan i Förskrivningskollen. Observera att ingen varning eller information går ut till förskrivaren som lagt spärren från början.

Från 1 maj kan behöriga medarbetare med e-tjänstekort (SITHS-kort) och som har patientens samtycke logga in i Förskrivningskollen för att ta del av informationen som finns i NLL för patienten.

Uthoppslänk till Förskrivningskollen finns under Externa program i Melior och under Länkar i PMO från den 1 maj.

Webbutbildning vänder sig till förskrivare och en utbildning till behöriga användare utan förskrivningsrätt

På E-hälsomyndighetens sida om Nationella läkemedelslistan finns också information om NLL ur patientperspektivet på andra språk under rubriken How you are affected by the National Medication List.

Läkemedelskollen är en tjänst hos E-hälsomyndigheten. Alla personer som är 18 år eller äldre och som har e-legitimation kan se information om sina läkemedel och varor i Läkemedelskollen.