Läkemedelsgenomgångar

Syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i en patients läkemedelsbehandling. Genom att systematiskt genomföra läkemedelsgenomgångar ges goda förutsättningar att optimera patientens läkemedelsbehandling utifrån patientens egna förutsättningar.

Enkel läkemedelsgenomgång

Enkel läkemedelsgenomgång är en metod för kartläggning av patientens samtliga läkemedel. Med utgångspunkt i tillgänglig dokumentation och patientens egna uppgifter kartläggs vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför, vilka av dessa läkemedel patienten använder samt vilka övriga läkemedel patienten använder. Enkel läkemedelsgenomgång ska genomföras vid varje vårdbesök där ordination av läkemedel sker, samt vid andra behandlingssituationer där det bedöms lämpligt.

För den patient som efter genomförd enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem, eller där det finns misstanke om sådana problem, ska en fördjupad läkemedelsgenomgång genomföras.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Fördjupad läkemedelsgenomgång är en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients fullständiga läkemedelsbehandling med syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Mer information

Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (pdf)

Länsgemensam rutin för primärvården

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – Platina id 09-41956 (pdf)

Länsgemensam rutin för slutenvård och specialistmottagningar

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – Platina id 09-72219 (pdf)

Stöddokument till läkemedelsgenomgångar

Kartläggning av läkemedel - inför läkemedelsgenomgång – Platina id 09-45325 (pdf)

Läkemedelslista inför vårdbesök – Platina id 06-124875 (pdf)

PHASE-20 Symtomskattningsformulär för patienter i öppenvård – Region Uppsala(pdf)

PHASE-20 andra språk och varianter – Region Uppsala

Lathund läkemedelsdokumentation i Melior

Lathund enkel läkemedelsgenomgång i primärvård – Platina id 09-390783 (pdf)

Lathund fördjupad läkemedelsgenomgång i primärvård – Platina id 09-391044 (pdf)

Länkar och lathundar

Verktyg för läkemedelsgenomgångar, se länkar och lathundar