Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nyligen godkända läkemedel, för alla patienter, över hela landet samarbetar alla landsting, ett flertal myndigheter och läkemedelsföretagen i en gemensam process när nya läkemedel ska börja användas i vården. Processen kallas Nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Målet är att de gemensamma resurserna ska användas på rätt sätt till rätt patienter, samtidigt som patienter i olika landsting och regioner ska ha likvärdig tillgång till nya terapier. NT-rådet (nya terapier, ett landstingsgemensamt råd) har mandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier. Regionens kontaktpersoner fungerar som en länk mellan vårdenheter och NT-rådet, sprider fastställda behandlingsrekommendationer och förmedlar synpunkter om kommande ärenden. Landstingen i 7-klövern samarbetar och har en gemensam representant i NT-rådet.

Det ordnade införandet av nya läkemedel omfattar "Horizon scanning" (spaning efter kommande behandlingsgenombrott, nya indikationer och terapier), framtagande och kommunicerande av införande- och behandlingsprotokoll samt uppföljning av användningen.

För mer information om Nationellt införande av nya läkemedel, se janusinfo.

Kontaktpersoner i Region Gävleborg

bjorn.ericsson@regiongavleborg.se 
tobias.westin@regiongavleborg.se