Rekommendationer - mest sjuka och sköra äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas.

Med anledning av detta har representanter från Sjukvårdsregion Mellansverige samt läkemedelskommittéerna i Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Västernorrland i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i denna grupp inom några särskilt angelägna terapiområden. 

Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet samt undvika vårdskador på grund av onödig polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf)

Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformation - läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf)