Patientnära analyser

Inom Region Gävleborg utförs många laboratoriemedicinska analyser varje dag. En del analyser utförs nära patienten, i hälso- och sjukvård och kommunal omsorg, och dessa kallas patientnära analyser (PNA).

Kvalitetssäkring

För att uppnå hög patientsäkerhet behöver patientnära analyser vara av hög kvalitet. Hög kvalitet får vi genom att utföra provtagning och hantera instrumenten på rätt sätt, samt köra kontroller på instrumenten.

Läs gärna mer om Equalis som genom externa kontrollprogram kvalitetssäkrar provsvar i hela Sverige, Equalis – Hur säkerställer ni att patienten får ett rättvisande provsvar?

Team för patientnära analyser

PNA-teamet är en del av laboratoriemedicin och jobbar med att kvalitetssäkra patientnära analyser för att upprätthålla en hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.

PNA-teamet ska utgöra ett stöd, i arbetet med patientnära analyser, för vårdpersonal i hela Region Gävleborg.

Detta stöd ska ske genom

  • att utbilda och instruera användandet av PNA-instrument
  • att utfärda behörighetsbevis för användning av PNA-instrument
  • att utvärdera och verifiera nya PNA-instrument och metoder
  • att utarbeta metod- och instrumentbeskrivningar
  • att utbilda i preanalys och preanalytiska felkällor
  • att ha en övergripande kvalitetskontroll genom att granska externa och interna kontroller
  • att koppla upp PNA-instrument till patientjournaler för en ökad patientsäkerhet
  • att finnas tillgängliga som PNA-support under kontorstid
  • att sköta enklare felsökning, underhåll och service av PNA-instrument.

Kontakta PNA-teamet om ni har frågor som rör patientnära analyser.