Cytologi

Preparathantering vätskor

Använd ett provtagningskärl av plast med tättslutande lock. Provkärlet ska innan provtagning etiketteras och märkas med patientens namn, personnummer, preparattyp, datum och avsändare. Etiketten måste sitta på kärlet och inte på locket. Det är viktigt att etiketten är av sådan typ som inte lossnar vid kylförvaring och kondens. Vid provtagningstillfället kontrolleras att patientens namn och födelsedatum överensstämmer med etiketteringen på provtagningskärlet och uppgifter på remissen. Prov som tagits från flera ursprungslokalisationer ska numreras med undernummer (romerska siffror) på respektive burk. I väntan på transport bör provet stå i kylskåp.

Objektglas/utstryk

Objektglas märks med personnummer och namn (minst initialer enligt Socialstyrelsen). Det ska också framgå om objektglaset är lufttorkat (L) eller spritfixerat (fix). Prov som har tagits från flera provtagningsställen ska numreras med undernummer (romerska siffror) och provtagningsplatserna ska tydligt framgå av anamnesen. Använd blyertspenna, då text skrivet med bläckpenna riskerar att försvinna när glaset färgas på laboratoriet. Tänk på att om objektglaset är tvåsidigt, att skriva på samma sida som utstryket är gjort - annars finns risken att själva provet förstörs vid färgningen. Objektglasen placeras efter torkning i plastbehållare (s.k. plastugn). Ej torkade utstryk får ej skickas iväg!

Likvor och BAL 

Prov i form av likvor och bronkoalveolärt lavage (BAL) måste snarast analyseras på laboratoriet för att man ska få tillförlitliga resultat. Kom ihåg att ringa laboratoriepersonalen för att uppmärksamma att ett sådant prov är på väg. Provet måste personligen lämnas över till laboratoriepersonal vid klinisk patologi och cytologi. 

Smittförande prover 

Särskild försiktighet måste iakttas vid hantering av prover från patienter med diagnostiserad eller misstänkt smittsam hepatit, HIV-infektion, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, syfilis och tuberkulos. På remiss och provtagningskärl från dessa patienter anbringas ett särskilt smittvarningsmärke. Den misstänkta eller verifierade diagnosen anges på remissen. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som skydd under transporten. 

Remiss 

Endast laboratoriets egna remisser ska användas. För att skriva ut remiss, gå till Plexus för utskrift av remiss (intern inloggning krävs). Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.

Remisstyp
Allmän cytologi
Indicerad vaginalcytologi-cellprovskontroll
Histopatologi
HPV-test
Spermaanalys 
Obduktion

 

  • Texten på remissen måste vara tydlig, använd bläckpenna eller skriv med fördel på dator. Eftersom remissen scannas, får ej blyertspenna användas. 
  • Remissen ska vara ifylld med fullständiga patientdata, namn, ansvarig läkare, avdelning/mottagning och sjukhus/vårdcentral. Streckkod kan med fördel användas för patientidentitet och remissinstans.
  • Om remitterande enhet inte är betalningsansvarig, ska betalande enhet anges på remissen i avsett fält.
  • Ange på remissen i avsett fält om svarskopia till annan vårdenhet önskas.
  • På remissen finns ruta för snabbsvar. Om snabbsvar önskas måste telefon- och faxnummer alternativt personsökarnummer anges.
  • Fyll i antal insända burkar, rör och objektglas/utstryk.
  • Kvaliteten på diagnosen avgörs i många fall av hur den kliniska frågeställningen preciserats på remissen.
  • Ange vad det insända provmaterialet omfattar samt dess ursprungslokalisation i kroppen - exakt samma uppgifter om lokalisation måste stå på relevant preparatburk. Använd förkortningarna VÄ (vänster) och HÖ (höger) vid behov. Använd gärna teckningar - förtryckta eller egna. 
  • Om möjligt, fyll i tidigare patologisk och cytologisk undersökning om detta gjorts vid annat laboratorium.
  • Pappersremisser som skickas till laboratoriet ska ligga i cirkulationskuvert eller förslutna på annat sätt.

Svarsrutiner

Allmäncytologiska preparat besvaras vanligen inom 5 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet. Svaret kan dröja ytterligare på grund av vidare undersökningar, exempelvis immuncytokemisk utredning eller konsultation. Därför kan svarstiden ibland uppgå till 20 arbetsdagar.

Om snabbsvar önskats, ges detta genom det nummer som remitterande enhet angett på remissen. Snabbsvaret följs av ett skriftligt svar.