Provtransporter

Det är viktigt att säkra hela kedjan från provtagning av patient, packning av prov och transport till omhändertagande vid laboratoriet så att snabba och korrekta svar kan lämnas ut. Provet ska därför förpackas och transporteras på ett säkert sätt så att provtagningsmaterialet inte kan läcka ut, förstöras eller förorsaka personskada under transport.

Prover till Laboratoriemedicin Gävleborg transporteras ofta gemensamt. Följande instruktioner inriktar sig främst på transport av UN 3373, Biologiskt ämne kategori B, eftersom merparten av alla prov som skickas inom Gävleborgs län tillhör denna grupp.

Denna anvisning grundar sig i huvudsak på regler som finns i Statens räddningsverks författningssamling, ADR-S, ”Inrikes transport av farligt gods på väg…” Vill du veta mer om transportregler så kan du gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats och läsa Packa provet rätt.

Klassificering (enligt ADR-S)

Biologiskt ämne kategori B, UN 3373

Prov från människor eller djur, sekret, blod, vävnad osv. som transporteras för diagnostik eller forskningsändamål och som förmodas innehålla mikroorganismer ingår i denna grupp. Hit hör även HIV- och Hepatitprov.

Smittförande ämnen kategori A, UN 2814

Prov som misstänks innehålla mikroorganismer i riskklass 4. Ta kontakt med klinisk mikrobiologi om det blir aktuellt med transport av denna typ av prov.

Undantaget medicinskt prov

Prov med minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, exempelvis blod eller urin för kemisk analys. Obs! Prov från patient med misstänkt eller känd infektion klassificieras under någon av ovanstående kategori.

Förpackningen

Ska alltid bestå av: 

 • Primärkärl
  Provtagningsrör eller liknande.
 • Sekundärförpackning
  Transporthylsa eller plastpåse försedd med absorberande material.
  Plastpåse försedd med absorberande duk och clips kan beställas från:
  Klinisk mikrobiologi 026–15 48 04
  För frysta prov krävs termos eller kylklamp.
 • Ytterförpackning
  Transportväska/box eller transportkuvert

Primärkärl

Primärkärlet är oftast en provtagningsrör/burk, men i vissa fall skickas provet som direktutstryk på objektglas. Provtagningsrör/burk ska förses med tättslutande kork eller skruvlock.

Sekundärförpackning

Sekundärförpackningen ska vara tät, skyddande och innehålla absorberande material som kan suga upp hela provvolymen vid läckage.

Transporthylsa i plast innehållande absorberande material, plastpåse försedd med absorberande duk och clips som kan användas vid transport i väska/box och låda för objektglas är exempel på sekundärförpackningar som kan användas.

Obs! Prov märkt smittorisk transporteras i separat sekundärförpackning (transporthylsa/burk/plastpåse).

Remiss

Remissen packas i separat plastficka/plastpåse utanför sekundärförpackningen då prov transporteras med transportväska/box.

Då transport sker med provpåse packas remissen i provpåsen. BioSafe-påse har två fickor, en avsett för prov, den andra för remiss.