Bårhus och obduktion

Gävle sjukhus

Klinisk patologi och cytologi ansvarar för bårhus och obduktion på Gävle sjukhus.

Avskedsrum Gävle sjukhus

I avskedsrummet har anhöriga möjlighet att ta avsked av den avlidne.

Boka tid för avsked

Endast tidsbokade avsked tas emot. Anhöriga ska ha fått en bekräftad avtalad tid för avsked med bårhuset innan de kan komma till avskedsrummet.

Tid för avsked kan bokas måndag-fredag 8.30-15.00. Ring via växeln 026-15 40 00 och begär bårhuset Gävle för att boka en tid.

Allmänt för alla bårhus

Transport till bårhuset utförs externt av de begravningsbyråer som har uppdraget.

 • Den avlidne skall vara ID-märkt. Saknas ID-märkning kontaktas avdelningen där den avlidne vårdades vid dödsfallet och personal därifrån får märka kroppen i efterhand på bårhuset.
 • Den avlidne ska ligga på ett lakan samt ha ett lakan över sig.
 • Blanketten för fastställande av dödsfall ska bifogas, den ska vara korrekt ifylld och ligga i en plastmapp. 
 • Om det gäller barn och foster från förlossningen ska adekvat dokumentation bifogas, se lokala rutiner.
 • Värdesaker får inte medfölja till obduktionsavdelningen. Dessa ska enligt särskilda föreskrifter omhändertas av remitterande instans.
 • Transport till kylrum bör ske inom 2-4 timmar.

Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus

Under dagtid kontaktas vaktmästeriet för transport. Övrig tid kontaktas begravningsbyrån som fått uppdraget.

Söderhamns sjukhus

Begravningsbyrån som fått uppdraget kontaktas (finns ingen vaktmästare på plats).

Obduktion

Klinisk obduktion utförs på Gävle sjukhus, men vid oklara dödsfall skickas den avlidne till rättsmedicin i Uppsala. Avlidna barn och foster skickas då det begärs till Uppsala för obduktion.

Anhöriga bör ges skälig tid för att ta ställning till eventuell obduktion, men alltför lång tid från dödsfall till obduktion ska om möjligt undvikas. Ifylld obduktionsremiss ska ha lämnats till obduktionsavdelningen inom fem arbetsdagar efter dödsfallet. Därefter överlämnas den avlidne till anhöriga/begravningsbyrå.

Beställning av obduktion

Aktuella dokument

Beställning av obduktion 09-02371

Obduktion utförs vid fall av naturlig död, då giltig obduktionsremiss skickats in dvs adekvat ifylld obduktionsremiss ska vara obduktionsavdelningen tillhanda inom fem arbetsdagar. Därefter överlämnas den avlidne till anhöriga/begravningsbyrå.

Vid misstanke om onaturlig död kontaktas remitterad läkare för diskussion och kontakt med polisen. Eventuell påbörjad obduktion avbryts för vidare undersökning på rättsmedicinsk avdelning.

Gävle sjukhus och hälsocentraler i Gästrikland
Obduktionsremissen (09-462218 eller via journalsystemet och skrivs ut) kan antingen medfölja den avlidne, sändas med post och/eller faxas till: Enheten för klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle.

Budstation – 136 – 
Faxnr: 026-15 48 74

Remiss som sänds med post eller faxas ankomststämplas.

 • Vid ikryssad ”JA” på blanketten Fastställande av dödsfall och ingen obduktionsremiss inkommit inom 5 arbetsdagar försöker obduktionspersonalen kontakta berörd läkare/klinik för eftersökning. Detta kommer att dokumenteras i bårhusmeddelandet knutet till den avlidne med datum när kontakt togs. Tre kontaktförsök görs.
 • Vid ikryssad ”Oklart” blanketten Fastställande av dödsfall kommer inte obduktionsremiss/ avliden som inte anländer till enheten att eftersökas

Sjukhusen i Hälsingland och hälsocentraler i Hälsingland

Beställning av en obduktion sker genom att obduktionsremissen fylls i och faxas till: Enheten för klinisk patologi och cytologi, faxnr: 026-15 48 74.

 • Vid ikryssad ” Ja till obduktion” eller ”Oklart” på blanketten Fastställande av dödsfall kommer inte obduktionsremiss/ avliden som inte anländer till enheten att eftersökas av obduktionspersonalen vi Gävle sjukhus - då de inte ser de fastställandeblanketterna på annan ort.

Beställning av transport från sjukhusen i Hälsingland till obduktionsenheten i Gävle görs av obduktionsteknikerna i Gävle i de fall som obduktionsremissen har inkommit (faxats) till obduktionsavdelningen. Det är därför av yttersta vikt att obduktionsremiss faxas omgående så transport kan beställas. 

Om remiss är skickad men obduktion inte ska genomföras, till exempel om anhöriga motsätter sig obduktion, så ska detta meddelas av den avdelning/läkare som har mottaget det beslutet till obduktionsenheten utan dröjsmål via telefon.

Polisanmälan vid fastställande av dödsfall - rättsmedicinsk obduktion

Polismyndigheten skall kontaktas vid dödsfall där man misstänker något av nedanstående.

 • När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan och inte enbart av sjukdom, det vill säga av någon annan person, olycksfall, självmord eller när den som avlidit har relation till droger, missbruk eller förgiftning.
 • När det är svårt att avgöra om dödsfallet orsakades av yttre påverkan.
 • När någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet.
 • När en missbrukare anträffats död.
 • Vid framskriden förruttnelse.  
 • När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel och försummelse inom hälso- och sjukvården. När den avliden inte har kunnat identifieras.

Polisen skall kontaktas av den läkare som konstaterar dödsfallet. Anmälan till polisen för rättsmedicinsk obduktion kan även göras av patologläkare efter genomgången remiss.