Patologi

Preparathantering

Använd ett provtagningskärl av plast med tättslutande lock. Provkärlet ska innan provtagning etiketteras och märkas med patientens namn, personnummer, preparattyp, datum och avsändare. Etiketten måste sitta på kärlet och inte på locket. Vid provtagningstillfället kontrolleras att patientens namn och födelsedatum överensstämmer med etiketteringen på provtagningskärlet och uppgifter på remissen. Prov som tagits från flera ursprungslokalisationer ska numreras med undernummer (romerska siffror) på respektive burk.

Smittförande prover

Särskild försiktighet måste iakttas vid hantering av prover från patienter med diagnostiserad eller misstänkt smittsam hepatit, HIV-infektion, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, syfilis och tuberkulos. På remiss och provtagningskärl från dessa patienter anbringas ett särskilt smittvarningsmärke. Den misstänkta eller verifierade diagnosen anges på remissen. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som skydd under transporten. Provet kommer efter ankomst till laboratoriet att fixeras 1-3 dygn längre än motsvarande normalprover, varför svarstiden kan komma att förlängas.

Fixering

Preparatet läggs i 4 % buffrad formaldehydlösning (formalin). Fyll på med formalin så att det täcker alla sidor av preparatet - mängden skall vara minst 10 gånger provets volym. Vid större preparat görs insnitt för att formalinet ska tränga in i vävnaden. Prover som flyter bör fästas vid papper/korkplatta med preparatet nedåt för att säkerställa att hela preparatet blir formalinindränkt.

Burken med preparat ska förvaras i rumstemperatur, lägre temperatur fördröjer fixeringen.

Om provet fixeras längre än 48 timmar kan receptoraktiviteten minska, vilket kan påverka resultatet av vissa immunhistokemiska färgningar. Därför är det viktigt att provtagningsdatum fylls i korrekt på remiss och att provet ankommer till laboratoriet inom 24 timmar.

En bra fixering är en förutsättning för en korrekt diagnos.

Remiss

Endast laboratoriets egna remisser ska användas. För att skriva ut remiss, gå till Plexus. Elektroniska remisser kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg. Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.

  • Texten på remissen måste vara tydlig, använd bläckpenna eller skriv med fördel på dator. Eftersom remissen scannas, får ej blyertspenna användas.
  • Remissen ska vara ifylld med fullständiga patientdata, namn, ansvarig läkare, avdelning/mottagning och sjukhus/vårdcentral. Streckkod kan med fördel användas för patientidentitet och remissinstans.
  • Om remitterande enhet inte är betalningsansvarig, ska betalande enhet anges på remissen i avsett fält.
  • Ange på remissen i avsett fält om svarskopia till annan vårdenhet önskas.
  • På remissen finns ruta för snabbsvar. Om snabbsvar önskas måste telefon- och faxnummer alternativt personsökarnummer anges. Fyll i antal insända burkar och rör. 
  • Kvaliteten på diagnosen avgörs i många fall av hur den kliniska frågeställningen preciserats på remissen. 
  • Ange vad det insända provmaterialet omfattar samt dess ursprungslokalisation i kroppen - exakt samma uppgifter om lokalisation måste stå på relevant preparatburk. Använd förkortningarna VÄ (vänster) och HÖ (höger) vid behov. Använd gärna teckningar - förtryckta eller egna.
  • Om möjligt, fyll i tidigare patologisk och cytologisk undersökning om detta gjorts vid annat laboratorium. 
  • Pappersremisser som skickas till laboratoriet ska ligga i cirkulationskuvert eller förslutna på annat sätt.

 Svarsrutiner

Mindre preparat besvaras normalt inom 10 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet, medan större preparat som behöver en längre fixeringstid normalt besvaras inom 20 arbetsdagar. Svaret kan dröja ytterligare på grund av vidare undersökning, exempelvis nya färgningar, immunhistokemisk utredning, eller undersökning av nya bitar.

Om snabbsvar önskats, ges detta genom det nummer som remitterande enhet angett på remissen. Snabbsvaret följs av ett skriftligt svar.

För fryssnitt gäller att ett telefonsvar lämnas inom cirka 30 minuter efter provets ankomst till laboratoriet.