Ord och begrepp

Vanligt förekommande ord och begrepp vid arbete med Min vård Gävleborg.

Ansvarigt ombud

Ansvarigt ombud är den vårdnadshavare som är ansvarig för ett pågående ärende för sitt barn och kan se alla detaljer i vårdärendet. Till exempel länken till ett digitalt besök.

Asynkront meddelande

Meddelande som skickas oberoende av tid. Kommunikation sker alltså inte i realtid mellan parterna. Kan liknas med ett sms, där man inte förväntar sig omedelbart svar.
Behandlande roller När patienten har frågor om symtom, sjukdom, behandling, uppföljning eller medicinering.
Bokningsbiljett När patienten ges möjlighet att boka tid hos specificerad kompetens och inom givet tidsintervall.
Clinic24 Webbapplikation som vårdpersonal använder för att arbeta i Min vård Gävleborg.
Digitalt besök Möte via chatt, video eller ljud.
Drop-in-besök Besök som har inkommit via triagemotorn med prio 2-5 eller 12 som inte är inbokade på en specifik angiven tid utan tas emot i prioritetsordning i ett kösystem utifrån brådskandegrad.
Eskalering Ett ärende eskalerar om det inte omhändertas av vården inom utsatt tid enligt medicinsk bedömning och prioritering. Att ett ärende eskalerar kan innebära att det öppnas för fler professioner eller fler specialiteter. 
Extern avisering Notifiering som går ut till Dect- eller mobiltelefon om ett brådskande ärende inkommit. Kan vara patient direkt från triagering eller en kollega som behöver konsultation.
Fast vårdkontakt När patienten behöver hjälp att samordna och koordinera vårdens insatser, har frågor om bokade besök eller när patienten inte vet vem den ska vända dig till.
Konsultationsärende
Vårdpersonal som rådfrågar annan vårdpersonal om ett specifikt patientärende. Frågan skickas genom Clinic24.
Ombud Personer som i befolkningsregistret är registrerade vårdnadshavare för barnet räknas som legala vårdnadshavare och kan därmed agera ombud för barn i Min vård Gävleborg.
Patientliggaren Listan på startsidan med de patienter som ska tas omhand.
Platform24 Leverantör av plattformen som används för Min vård Gävleborg.
Resurs
Vårdenhet, roll och kapabillitet samlat är begreppet resurs. I Clinic24 uppger du resurs vid utfärdande av till exempel bokningsbiljett eller konsultation.
Synkron fas
Något som sker i realtid. Exempelvis en chatt där personer skriver till varandra samtidigt. Motsatsen till synkron är asynkron.
Trepartssamtal När tredjepart bjuds in till det digitala besöket. Det kan vara en annan vårdpersonal, en tolk eller en anhörig.
Triagemotor Automatiserat frågeformulär som gör en första triagering av patienten.
Triageutfall De utfall som genereras från triagemotorn. Ett triageutfall består av prioritering, vårdform, vårdnivå, yrke samt roll (specialitet samt subspecialitet)
Vidimeringar En vidimeringspost är en uppgift som måste bedömas/genomföras och markeras som klar, på samma vis som man signerar prov- eller remissvar i ett journalsystem. En vidimeringspost kan skapas både automatiskt och manuellt och är till för att påminna om saker som ska göras eller som patienten har gjort eller inte gjort.