Ledning och styrning

Hälso- och sjukvårdsdirektören har i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att driva arbetet med God och nära vård i Gävleborg. Styrgrupp är hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Arbetet bedrivs stegvis utifrån treårsplaner och beräknas vara genomfört 2030.

Den formella organisationen för God och nära vård består av sju programområden med varsin programområdesansvarig.

Varje programområde leds av en styrgrupp med verksamhetschefer från sjukhus och primärvård, privata vårdgivare och i några av styrgrupperna deltar även representanter från länets kommuner.

Programområdena tar fram övergripande planer för arbetet och definierar vilka projekt som ska drivas, i vilken form och prioritet. Programområdesansvariga samordnar och kopplar ihop arbetet (samverkan, patientflöden mellan vårdformerna etc.), och har kontinuerlig dialog sinsemellan. Till programområdena kopplas programdirektiv som reglerar respektive uppdrag och där syfte, inriktning och årliga mål är beskrivna.

Hälso- och sjukvårdsdirektören följer upp resultatet av arbetet löpande på en övergripande nivå.

Programområden

Programområden för God och nära vård i Gävleborgs län, med programområdesansvarig och representation angiven:

 • Arbetssätt och kompetens – Jenny Törnquist * **
 • Prevention och goda levnadsvanor – Tina Mansson Söderlund * **
 • Digitala vårdmöten – Simon Nilsson *
 • Digitala vårdrum – Simon Nilsson * ** ***
 • Hälsocentraler – Tina Mansson Söderlund * **
 • Närvårdscenter – Tina Mansson Söderlund * ** ***
 • Specialiserad sjukhusvård – Tina Mansson Söderlund *

Inom varje programområden finns följande representation:
*) Region Gävleborg
**) Kommuner inom Gävleborgs län
***) Privata vårdgivare inom Gävleborgs län

Utvecklingsgrupp

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, med funktionsansvar för God och nära vård, leder en utvecklingsgrupp för fortsätt utveckling av God och nära vård i samspel med övriga pågående utvecklingsprocesser inom vården.

Utvecklingsgruppen gör årligen en årsredovisning av det aktuella läget utifrån sju övergripande uppföljningsmått:

 • Patientupplevd tillgänglighet
 • Patientupplevd delaktighet
 • Egenvård/stöd till egenvård
 • Oplanerad återinskrivning på sjukhus inom 30 dagar
 • Patientupplevd samordning
 • Patientupplevt helhetsintryck av vården
 • Hållbart medarbetarindex

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om en utveckling av God och nära vård i Gävleborg (pdf)