Samordnad vård

När Gävleborgs invånare behöver vård finns den hos Region Gävleborg och länets kommuner. Vi har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i länet och arbetar tillsammans för att stärka vår samverkan i enlighet med målen för God och nära vård.

Kommunerna utför cirka 25 procent av all hälso- och sjukvård och blir en allt viktigare vårdgivare. Många äldre och multisjuka behöver både vård och sociala insatser samtidigt, och andelen länsbor som behöver en samordnad vård från Region Gävleborg och kommunerna ökar kraftigt.

Även samverkan mellan olika verksamheter inom Region Gävleborg behöver stärkas, till exempel mellan sjukhusvård och primärvård, och inom kommunen mellan hemsjukvård och hemtjänst.

Samarbete mellan regionen och kommunerna sker dagligen, till exempel vid utskrivningar från sjukhusvård till kommunal hemsjukvård. I de mobila teamen vårdar specialistvård, primärvård och kommunal vård sviktande äldre och multisjuka patienter i deras eget hem. Även privata vårdgivare arbetar i teamen.

Den strategiska ledningen för en stärkt samverkan mellan Region Gävleborg och kommunerna är samlad i Länsledning Välfärd.

Samverkan sker även med privata vårdgivare som deltar i flera styrgrupper inom God och nära vård. Hälsovalskontoret i Region Gävleborg har regelbundna dialogmöten med de privata utförarna kring utveckling och samverkan.

Alla länets invånare ska få en god och nära vård, oavsett om man besöker en offentlig eller privat hälsocentral, får vård på sjukhus eller har besök från kommunen.