Samverkan för en God och nära vård

Region Gävleborg och länets kommuner har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i länet och samverkar i arbetet för en God och nära vård i Gävleborg.

Kommunerna utför cirka 25 procent av all hälso- och sjukvård i Sverige, och blir en allt viktigare vårdgivare i framtiden. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhus leder till att mer rehabilitering och habilitering behöver utföras i den kommunala vården.

Många äldre och multisjuka behöver både vård och sociala insatser samtidigt, och andelen invånare som behöver samordnad vård från både region och kommun kommer att öka kraftigt det kommande decenniet. En utvecklad samverkan med den kommunala vården är en viktig strategi för att nå en God och nära vård i Gävleborg.

Även samverkan mellan olika verksamheter inom Region Gävleborg behöver stärkas, till exempel mellan sjukhusvård och primärvård, och inom kommunen mellan hemsjukvård och hemtjänst.

Samverkan mellan Region Gävleborg och andra aktörer i länet sker dels i länsövergripande forum, dels inom olika verksamhetsområden.

Samverkan i Länsledning Välfärd

Länsledningen är en strategisk samverkansledning bestående av kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad och utbildning samt representanter från Region Gävleborg. Länsledningen har ett övergripande ansvar för att utveckla gemensamma frågor och områden i Gävleborg.

Samverkan inom e-hälsa

Samverkan inom e-hälsa mellan Region Gävleborg och länets kommuner sker via en grupp inom Länsledningen. Gruppens uppdrag är att utveckla samverkan mellan vårdgivare på e-hälsoområdet för brukarens/patientens bästa. Region Gävleborg har även en långsiktig strategi för digitalisering.

Styrdokument som reglerar samverkan mellan regionen och kommunerna

Samverkan mellan Region Gävleborg och kommunerna sker på en mängd områden. Många av dessa är lagstyrda, som till exempel samverkan vid utskrivning från slutenvård. 

Det finns ett flertal avtal och överenskommelser som reglerar samarbetet, både övergripande och verksamhetsspecifika.

Samverkan med patienter, brukare och anhöriga

Region Gävleborg samverkar med patientföreningar, brukarråd, pensionärsföreningar samt barn- och ungdomsråd både när det gäller förbättring av specifika arbetssätt inom vården och övergripande utvecklingsfrågor. Viktiga samarbetsorgan är Funktionsrätt Gävleborg och Länets funktionsrättsråd

Samverkan i Mobila team

I Region Gävleborg finns en politisk vilja och ett behov av att utveckla mobil vård inom hälso- och sjukvården. Inom den mobila vården samverkar både offentlig och privat primärvård, specialistvården och kommunerna för att vårda sviktande äldre och multisjuka patienter i hemmet.

Mobila team i Gävleborg

Samverkan specialistvård-primärvård

Det pågår flera större utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården för att vården ska fungera smidigare för patienten, bland annat inom följande områden:

  • Vuxenpsykiatri-primärvård
  • Beroendevård
  • Hjärtsvikt
  • Astma/KOL
  • Diabetes
  • Cancerrehabilitering
  • Geriatrik

Samverkan med privata vårdgivare

Hälsovalet reglerar verksamheten för de privata vårdaktörer som utför vård på Region Gävleborgs uppdrag. Hälsovalskontoret administrerar Hälsovalet och har regelbundna dialogmöten med vårdenheterna, där utvecklingsarbete är en viktig del. Region Gävleborg arrangerar också utvecklingsdagar med alla primärvårdens verksamheter tillsammans.

Representanter för privata vårdgivare finns med i flera styrgrupper inom God och nära vård, samt i styrgrupper kring förbättrade vårdkedjor inom till exempel psykisk ohälsa och vård för äldre.

Utvecklingsarbetet för att nå en God och nära vård i Gävleborg omfattar alla länets invånare oavsett om man besöker en offentlig eller privat driven hälsocentral.