Bakgrund och målbild

Omställningen till en vård närmare patienterna drivs i samtliga regioner i Sverige. Region Gävleborgs inriktning mot en God och nära vård har sin grund i flera utmaningar.

Vård, skola, socialtjänst och omsorg behöver ställa om och ändra arbetssätt därför att: 

  • Andelen äldre och kroniskt sjuka i befolkningen ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. För att upprätthålla kvaliteten i vården måste den organiseras på ett mer resurseffektivt sätt.
  • Invånare upplever att vården kan vara svår att nå och att man får vänta länge på vård och behandling. Vården behöver göras mer lättillgänglig närmare invånaren.
  • Patienter vittnar om att de ständigt möter nya vårdkontakter och att arbetet med att koordinera sin egen vård och upprepa sin berättelse skapar oro och stress i vardagen. Vården behöver ta ett tydligare ansvar för samordningen av patientens vård.
  • En mer jämlik hälsa betyder att alla ska kunna känna sig inkluderade i välfärden på lika villkor oavsett var man bor och vem man är. Istället för att ge samma insats till alla, behöver insatserna anpassas i utformning och omfattning utifrån individens behov. Först då kan resultatet bli jämlikt.

Länsgemensam målbild God och nära vård

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. Länets 10 kommuner och Region Gävleborg har tagit fram en gemensam målbild för år 2030, som knyter an till Agenda 2030:s målområden om hälsa respektive jämlikhet. De aktiviteter som genomförs i omställningen till en God och nära vård bör sträva mot dessa gemensamma mål:

Nära vård för mig som invånare innebär att

  • jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid
  • jag får stöd i att främja min hälsa
  • min egen kraft tas till vara
  • sammanhållet och enkelt för mig.

”Vad är viktigt för dig?”

Vi behöver komma närmare invånarna och kunna bemöta varje individ, som en unik person och se helheten. Varje individ uppmuntras att vara mer delaktig i sin hälsa. Det gör vi bland annat genom att ställa frågan: ”Vad är viktigt för dig?”

Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Våra fem kärnvärden kan sammanfattas med att en nära vård är:
Nära​, Samordnad​, Resurseffektiv, Hälsofrämjande​ och Personcentrerad.

Utvecklingsarbeten

En mer tillgänglig och samordnad vård kan tillsammans med nya arbetssätt och användande av digital teknik göra att resurser kan användas smartare och därmed räcka till fler. 

För att nå dit krävs både stora och små utvecklingsarbeten längs hela vårdkedjan, det vill säga  patientens väg genom vården. Region Gävleborgs organisation kring detta arbete beskrivs under rubriken Ledning och styrning.

Nära vård ligger också i linje med Världshälsoorganisationens mål: att åstadkomma en hälso- och sjukvård som är designad för människor i stället för att vara uppbyggd kring sjukdomar och institutioner.

Sveriges kommuner och regioner: Omställning till nära vård

Överenskommelse

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har efter överläggningar med staten slutit en överenskommelse om God och nära vård 2023.

En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (pdf)