Roller Clinic24

För att kunna logga in i Clinic24 krävs en kombination av två olika typer av underlag. Medarbetaruppdraget och kompetensrollen skapar en inloggningsbiljett som gör att du kan logga in mot rätt enhet och som rätt yrkesroll i Clinic24.

Medarbetaruppdrag 

Medarbetaruppdraget styr emot vilket VO och enhet du loggar in. Det är en behörighetsstyrning som ges på VO-nivå och styr behörigheter i flera olika system, t. ex. NPÖ, Pascal och Clinic24. Det är chef som kontaktar IT-supporten när en medarbetare behöver ett medarbetaruppdrag.

Kompetensroll

Kompetensrollen styr vad du loggar in som för yrke och kompetens.

Medarbetaruppdraget och kompetensrollen skapar en inloggningsbiljett som gör att du kan logga in mot rätt enhet och som rätt yrkesroll i Clinic24.

Kompetensrollerna finns och tilldelas i Kompetensportalen. Det är bara den som är närmsta chef över en medarbetare som kan tilldela medarbetaren roll i Kompetensportalen. En medarbetare kan ha flera roller.

Rollerna består av tre olika led; specialitet, yrke och subspecialitet (s.k. Kapabilitet).

Ansvar

Inom specialistvården är det varje verksamhetsområde som har ansvar för sitt eget VO’s rollkatalog. Kardiologen har till exempel ansvar för att rollerna som ligger under specialitet ”Kardiologi” är korrekta och används på rätt sätt.

Inom primärvården är det annorlunda då alla primärvårdsenheter, både offentliga och privata använder samma rollkatalog – här är det verksamhetschef för VO Digital vård som har det formella ansvaret över rollkatalogen som kopplar till Min vård Gävleborg, men det är e-hälsoutvecklare tillsammans med IT och HR som ansvarar för förvaltning av rollkatalogen.

Det är viktigt att se till så att alla olika yrken som finns i sin verksamhets rollkatalog och som är kopplade till de olika enheterna är bemannade (tilldelade i Kompetensportalen). 

Koppling till Clinic24

De enheter som ska finnas med i Min vård Gävleborg läggs upp med HSA-id hos leverantören.

Därefter knyts de roller som verksamheterna meddelat finns till de olika enheterna och medarbetarna kan logga in.

Utifrån de medarbetaruppdag och roller som medarbetaren har får man vid inloggningen ett antal inloggningsval, man kan där välja vilken enhet man vill logga in emot samt som vilken roll.

Ändring, borttag eller nybeställning av roller och eller enheter

Önskemål om förändringar i rollkatalogen behöver först och främst förankras i det egna verksamhetsområdet tillsammans med kontaktperson och verksamhetschef.

Om förändringen enbart rör ändring av namn på roll eller nybeställning av roll specificeras detta i respektive formulär nedan. I formuläret anges specialitet, yrke, subspecialitet, arbetsuppgifter och formell kompetens.

Vid önskemål eller behov av borttag av roller eller större förändringar, t.ex. förändringar i enhetsstruktur eller ny struktur i rollträdet görs detta bäst i dialog med e-hälsoutvecklare på Digitalisering och e-hälsa och IT som hjälper vidare i processen. Skicka då ett ärende till dvm@regiongavleborg.se

När uppgifterna i formuläret är kompletta och avstämda inom respektive verksamhetsområde skickar verksamhetsområdets kontaktperson för Min vård Gävleborg in detta till kompetensplanering@regiongavleborg.se

Formulär för beställning av ny roll.docx

Formulär för beställning av ändring av roll.docx

Formulär för beställning av borttagande av roll.docx