Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg och projektet Digitala vårdmöten.

Om Min vård Gävleborg

Region Gävleborg gör flera insatser för att öka tillgängligheten till vården. Den digitala tjänsten är ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet du bor. Vi eftersträvar en mer jämlik vård – digitalt är vi mer tillgängliga på distans. Patienterna kan kontakta vården när och var de bäst passar dem.

Andelen äldre och yngre utanför arbetsför ålder i länets befolkning kommer att öka kraftigt. Det innebär att det saknas arbetskraft i vården om vi inte ändrar våra arbetssätt och vårdens organisation. Vi behöver använda resurserna på nya sätt för att vi ska räcka till i framtiden. Min vård Gävleborg är ett komplement till dagens vård och en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Det finns ett stort behov och en önskan om fler digitala vägar. Behovet av digitala vårdtjänster har även ökat kraftigt under pandemin.

Nej, den är ett komplement till dagens vårdutbud. Förhoppningen är att den avlastar och på sikt kan skapa mer tid för fysiska besök.

Telefonerna kommer inte stängas av, det är viktigt att erbjuda den ingången för patienter som har det behovet. Man kan även fortsätta söka information på 1177.se. 

Sveriges regioner står tillsammans inför en utveckling av svensk sjukvård. Målet är en God och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära patienten som ges på rätt vårdnivå. Vikten av att kunna använda digitala lösningar inom hälso- och sjukvården har blivit påtagliga under pandemin. Digitaliseringen kan användas för att stödja reformarbetet och omställningen till en god och nära vård eftersom vården med digitaliseringens hjälp inte alltid behöver ges geografiskt nära.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genom sitt digitaliseringsorgan, Inera, en stor satsning på "Första linjens vård". Satsningen på Min vård Gävleborg är en egen, unik satsning som Inera följer med stort intresse. 

Förhoppningen är att många enklare tillstånd kan lösas med egenvårdsråd eller självservicefunktioner i Min vård Gävleborg. På sikt väntas den digitala vårdtjänsten att avlasta administration och på så sätt skapa mer tid för fysiska besök.

Platform24, som är det företag som utvecklar systemstöd för våra digitala vårdtjänster. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Bland deras kunder återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag.

Min vård Gävleborg når du genom att ladda ner appen på App Store eller Google Play eller via webblänken:

minvard.regiongavleborg.se

För att använda Min vård Gävleborg behöver du ha en e-legitimation.

Nedladdning av appen Min vård Gävleborg

Information om hur man använder Min vård Gävleborg samt svar på vanliga frågor om tjänsten finns på: 1177.se/Gavleborg/minvardgavleborg

Patienter kan även ringa eller mejla en supportfunktion.

Telefonsupport: 026-15 76 00

Mejl: supportminvard@regiongavleborg.se

Öppettider: 7.30–15.30

Patientsäkerhet, säkerhet, utveckling

Triagemotorn utvecklas och utgår från beslutsstödet som idag används för rådgivning, 1177 samt standardiserade vårdförlopp (SVF). Region Gävleborg behöver göra lokala anpassningar.

Varje unikt flöde har testats både medicinskt och tekniskt ett flertal gånger för att säkerställa att rätt vård ges inom rätt tid, till rätt profession och till rätt instans, digitalt eller fysiskt. Prioriteringen är mellan 0-12. Vid prio 0 är omhändertagandet akut eller ring 112 medans prioritet 12 ger egenvårdsråd. Är det ett tillstånd som kanske går att hänvisa till egenvård men kan behöva fysisk undersökning, kommer Min vård Gävleborg alltid att börja med att hänvisa det till fysisk undersökning. Vid behov av konsultation mellan vårdgivare, finns möjlighet till digital kontakt direkt i anslutning till besöket. I överenskommelse mellan vårdgivarna kan patienten direkt omfördelas till annan instans om vårdbehovet så krävs.

Ett utvärderingssystem används för Min vård Gävleborg med dagliga/veckovisa och kvartals-årsvisa utvärderingar. Analyserna ger underlag för förändringar som vi själva kan justera omgående, dvs. inom samma dag, om behov finns. Chefsläkare deltar i analysarbetet.

Ett avvikelsesystem finns i plattformen, så det ska vara lätt att rapportera om triagemotorn behöver justeras. När triagemotorn väl är justerad kommer samma misstag inte upprepas igen. Min vård Gävelborg tänker i första hand patientsäkerhet vid värdering av olika triageutfall.

Förhoppningsvis har patienten en behandlande roll angiven, kontaktsjuksköterska eller motsvarande. Om den saknas prioriteras patienten utifrån det mest allvarliga tillståndet, där till exempel bröstsmärta går före yrsel.

Driftsäkerhetskraven är mycket högt ställda med ett krav på att de vitala delarna av systemet fungerar 99,9 procent av tiden. Till vitala delar räknas bland annat triagemotorn, chattfunktionen och videofunktionen. Om vi ändå får driftstörningar kan vårdsökande och patienter kontakta oss via ordinarie verksamhet.