Validering inom vuxenutbildning

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på; betyg, intyg eller andra utbildningsbevis. Vi lär oss nya saker hela livet och dina erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, arbetsmarknadskurser, interna kurser eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning. Det är en vinst för både individ och samhälle att ta vara på kunnande som en person redan har.

Har du kunskaper och erfarenhet men saknar betyg för att söka en utbildning kan du validera för att bli behörig. Vill du anpassa nivån i en utbildning eller förkorta din studietid, så att du inte behöver läsa det du redan kan, kan du validera för vad som kallas tillgodoräknande.

Valideringen tar reda på det du redan kan och identifierar vad du behöver komplettera. På så sätt kan utbildningen inriktas mot rätt områden och studietiden kan förkortas.

Läs mer

Validering av kunskap och kompetens - Skolverket

Bli behörig genom validering - Skolverket

Validering för utbildning - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Validering inom vuxenutbildning i Gävleborgs län

Du som ska gå en yrkesutbildning på vuxenutbildningen

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper. Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Valideringsprocessen innehåller flera steg och kommunernas vuxenutbildningar i Gävleborg arbetar utifrån en gemensam process. Vid en validering kartläggs, dokumenteras, värderas och erkänns de kunskaper och erfarenheter du har mot uppsatta krav inom ett område eller en kurs.

Du startar med att göra en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Det kallas för inledande kartläggning och här får du stöd av en studie- och yrkesvägledare. Därefter gör du en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare kopplat till det område eller den kurs du tänkt validera och utifrån detta tas beslut om validering.

Validering kan genomföras på olika sätt beroende av vad du ska validera. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området.

Om du behöver komplettera delar efter valideringen som du saknar för att uppnå hela området eller kursen får du en individuell studieplan för din kompletterande utbildning.

Både valideringens resultat och resultatet av din kompletterande utbildning bedöms och du får ett dokument, betyg eller intyg, på dina kunskaper.

Mer information om validering

Vill du validera eller veta mer om validering tar du kontakt med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din kommun.