Establish and invest in Gävleborg

Are you interested in establishing or expanding your company in Gävleborg? Gävleborg is a region that has a long tradition of innovation and world-leading industries. There are many reasons to invest in Gävleborg – and we will guide you through your business establishment!

Gävleborg County consists of the provinces of Gästrikland and Hälsingland, which together contain ten municipalities, each with its unique character and advantages. Region Gävleborg collaborates with all municipalities and Business Sweden to increase the number of jobs and broaden the business community throughout the county.  Business Sweden is Sweden's state-owned managementand investment function.

We will guide your business through the establishment

Region Gävleborg offers you who are interested in establishing or expanding in the county:

 • Information on how to establish and expand your business in Gävleborg.
 • Information about various business and investment opportunities available in Gävleborg.
 • Information about various financial support and grants companies that establish themselves or expand in Gävleborg can apply for.
 • Help identify investment opportunities that match your interest.
 • Help to find and visit the most suitable places in Gävleborg for your establishment.
 • Contacts to municipal, regional and global actors who work with establishments and investments.

Aid and grants to promote establishment

There are various financial means that companies setting up or expanding in Gävleborg can apply for, including regional investment aid.

Read more about financial means (swedish).

Available land and properties

Object Vision website shows vacant premises and available land throughout Gävleborg.   The properties are from both private and municipal property owners.  The land and premises are shown on a map or in a list, and on each of them there is more information and contact for the property owner.

Find vacant premises and land in Gävleborg (objektvision.se, swedish)

Regional hub with great infrastructure

With its strategic location in central Sweden on the Baltic Sea coast, Gävleborg has a long history of being a regional hub.  There is great road, rail and sea infrastructure here, which provides good conditions for both freight transport and commuting. As far as the digital infrastructure is concerned, Gävleborg has been successful in its broadband expansion. Region Gävleborg aims to have access   to well-developed broadband with high capacity and speed by  2025 .

Tradition and sustainable development in harmony

The industry is, and has for a long time been, an important growth engine in Gävleborg. The county has highly productive industries traditional to the region such as paper, packaging and steel. But also companies in the hospitality industry, trade, cultural and creative industries, IT and food production.

Gävleborg aims to become climate neutral by 2050 and the region already generates a significant part of its energy from renewable sources, including hydropower for electricity production and forest-based biofuels for heating.

Svenska kraftnät is the authority responsible for the development of the national grid in Sweden and according to them, there is capacity for further electricity use in Gävleborg. Over the next two decades, large parts of the transmission network in central Sweden will also be renewed and strengthened. It will allow for more generation and use of electricity in the county.

Gävleborg also has good opportunities in the form of technology development, hydrogen systems and the expansion of renewable electricity production, such as wind power and solar power. In Sweden, hydrogen plans have intensified in recent years and Gävleborg has the potential to become a key region in the area. This is something that is also driven through the Mid Sweden Hydrogen Valley partnership.

Quality of life and educational opportunities

In Gävleborg there are good opportunities for a rich leisure time with proximity to a variety of natural environments. Choose between living in the countryside, by the sea, in smaller towns or in a larger city. The county offers a high quality of life with modern public services and amenities as well as well-developed communication.

Both in Gävleborg and within commuting distance there are schools and universities that offer vocational training and specialized higher academic education.  At the University of Gävle, research and business collaborate together to provide increased opportunities for the business community to become even more successful and sustainable.

All our services are confidential and free of charge.

Contact


Etablera och investera i Gävleborg

Är du intresserad av att etablera eller expandera ditt företag i Gävleborg? Gävleborg är en region som har en lång tradition av innovation och världsledande industrier. Det finns många anledningar till att investera i Gävleborg – och vi guidar dig genom er företagsetablering!

Gävleborgs län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland som tillsammans innehåller tio kommuner, alla med sin unika karaktär och fördelar. Region Gävleborg samarbetar med alla kommunerna och Business Sweden för att öka antalet arbetstillfällen och bredda näringslivet i hela länet. Business Sweden är Sveriges statliga handels- och investeringsfunktion.

Vi guidar dig genom företagsetableringen

Region Gävleborg erbjuder dig som är intresserad av att etablera eller expandera i länet:

 • information om hur du etablerar och expanderar din verksamhet i Gävleborg.
 • information om olika affärs- och investeringsmöjligheter som finns i Gävleborg.
 • information om olika ekonomiska stöd och bidrag företag som etablerar sig eller expanderar i Gävleborg kan söka.
 • hjälp att identifiera investeringsmöjligheter som matchar ditt intresse.
 • hjälp att hitta och besöka de mest lämpliga platserna i Gävleborg för din etablering.
 • kontakter till kommunala, regionala och globala aktörer som jobbar med etableringar och investeringar.

All vår service är konfidentiell och kostnadsfri.

Stöd och bidrag som främjar etablering

Det finns olika ekonomiska medel som företag som etablerar sig eller expanderar i Gävleborg kan söka, bland annat regionala investeringsstöd.

Läs mer om företagsstöd

Tillgänglig mark och lediga lokaler

På webbplatsen Objektvision visas lediga lokaler och tillgänglig mark i hela Gävleborg. Objekten är från både privata och kommunala fastighetsägare. Marken och lokalerna visas på en karta eller i en lista, och vid respektive objekt finns mer information och kontaktuppgifter till fastighetsägaren.

Se lediga lokaler och fastigheter till salu (objektvision.se)

Regionalt nav med bra infrastruktur

Med sitt strategiska läge i Mellansverige vid Östersjökusten har Gävleborg en lång historia av att vara ett regionalt nav. Här finns bra väg-, järnvägs- och sjöinfrastruktur vilket ger goda förutsättningar för både godstransport och pendling. Vad gäller den digitala infrastrukturen har Gävleborg varit framgångsrikt i sin bredbandsutbyggnad. Region Gävleborg har som mål att år 2025 bör 98 procent av företag och hushåll i hela Gävleborg ha tillgång till ett väl utbyggt bredband med hög kapacitet och hastighet.

Tradition och hållbar utveckling i samklang

Industrin är, och har under lång tid varit, en viktig tillväxtmotor i Gävleborg. Länet har högproduktiva industrier traditionella för regionen som exempelvis papper, förpackningar och stål. Men även företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa näringar, it och livsmedelsproduktion.

Gävleborg har som mål att bli klimatneutral 2050 och regionen genererar redan en betydande del av sin energi från förnybara källor, inklusive vattenkraft för elproduktion och skogsbaserade biobränslen för uppvärmning.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för stamnätsutvecklingen i Sverige och enligt dem finns kapacitet för ytterligare elanvändning i Gävleborg. De kommande två decennierna ska även stora delar av transmissionsnätet i mellersta Sverige förnyas och förstärkas. Det kommer att möjliggöra mer produktion och användning av el i länet.

Gävleborg har också goda möjligheter i form av teknikutveckling, vätgassystem och utbyggnad av förnybar elproduktion, exempelvis vindkraft och solkraft. I Sverige har vätgasplanerna intensifierats under de senaste åren och Gävleborg har potential att bli en nyckelregion inom området. Detta är något som även drivs genom partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley.

Livskvalitet och utbildningsmöjligheter

I Gävleborg finns goda möjligheter till en rik fritid med närhet till en mängd olika naturmiljöer. Välj mellan att bo på landet, vid havet, på mindre orter eller i större stad. Länet erbjuder en hög livskvalitet med modern samhällsservice och bekvämligheter samt väl utbyggd kommunikation.

Både i Gävleborg och inom pendlingsavstånd finns skolor, högskolor och universitet som erbjuder yrkesutbildningar och specialiserade högre akademiska utbildningar. På Högskolan i Gävle samarbetar forskning och näringsliv tillsammans för att ge ökade möjligheter till näringslivet att bli än mer framgångsrikt och hållbart.

Kontakt