Uppdrag, organisation och ekonomi

Länsledning Välfärd har beslutat om uppdraget att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention som kan följas gemensamt av vårdgivare och andra aktörer i Gävleborg. Syftet är att ge kraft och tyngd till åtgärder som kan minska antalet suicid i Gävleborg.

Länsledning Välfärd är länets samverkansforum för ledning och styrning i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso- och sjukvård.

Det politiska nätverket kopplat till länsledningen är Nätverk Välfärd. Det politiska nätverket har i sin tur utskott inom tre områden:

  • Vuxna
  • Psykisk hälsa
  • Barn/unga

Utskott Psykisk hälsa är det utskott som gett uppdraget att ta fram ett länsgemensamt vårdförlopp för suicidprevention.

Nationell kunskapsstyrning

Region Gävleborg ingår i det Nationella systemet för kunskapsstyrning, som tar fram ny kunskap och nya vårdförlopp inom hälso- och sjukvården i landet. Arbetet är uppdelat i 26 olika nationella programområden enligt patientgrupper.

De nationella programområdena motsvaras av lokala programområden i Region Gävleborg, och det är lokalt programområde Psykisk hälsa som ansvarar för uppdraget från Länsledning Välfärd att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention.

Det lokala programområdet har tillsatt en arbetsgrupp för att samordna arbetet.

Överenskommelse mellan regeringen och SKR

För arbetet med suicidprevention finns statliga medel att tillgå ur Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa. Överenskommelsen har tre syften:

  • Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner.
  • Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
  • Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser.