Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett mellanting mellan bidrag till föreningar för ordinarie verksamhet och upphandling för specifika ändamål.

Det är en samverkansform i form av ett partnerskap mellan offentlig sektor och idéburen sektor i syfte att samverka kring gemensamma insatser kring en specifik fråga eller problem som inte en part kan lösa på egen hand.

Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg har sedan 2022 haft IOP som verktyg och tecknat avtal med ett antal föreningar/organisationer kring olika utmaningar, främst för att förebygga psykisk ohälsa och göra tidiga insatser för vissa riskgrupper. Läs mer om pågående och avslutade avtal.

Två målsättningar med IOP

Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg har som målsättning att med hjälp av IOP hitta nya samverkansformer med civilsamhället för att nå grupper med störst behov av insatser samt att hitta gemensamma lösningar på komplexa problem.

Bedömningskriterier

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (och verksamhet redan förekommer hos den idéburna organisationen).
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).

Ansökan

Ansökan sker via Ansökningsblankett för samarbetsformen Idéburet offentligt partnerskap, IOP (pdf)

Efter inkommen ansökan gör handläggare en första bedömning utifrån bedömningskriterierna och tar därefter kontakt med sökande organisation. Beslut om varje enskilt avtal fattas av Hållbarhetsnämnden.

Mer information

FORUM idéburna organisationer med social inriktning - Socialforum

Upphandlingsmyndigheten - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna | Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Jennie Palmberg
Strateg
072-504 67 72
jennie.palmberg@regiongavleborg.se