Konferens 2024 : Kraftsamling psykisk hälsa

Politiker och personer i ledningsfunktioner välkomnas till webbinarium!

Kraftsamling för psykisk hälsa i Gävleborg genomförde ett webbinarium kring psykisk hälsa och suicidprevention i februari. Ungefär hundra politiker, tjänstepersoner och representanter från civilsamhället i Gävleborg samlades för att ta del av ny kunskap om nuläge, kommande strategiskt arbete och pågående samverkan inom flera områden. Webbinariet spelades in och går att ta del av i efterhand här: Kraftsamling psykisk hälsa i Gävleborg 

Lägesbild Gävleborg

Susanna Mixter, utredare på Samhällsmedicin Gävleborg, presenterade en analys av nuläget i Gävleborg. Med fokus på suicidstatistik och självskattade hälsobesvär bland ungdomar, framhöll Mixter behovet av förstärkta insatser och samarbete över sektorsgränserna för att adressera den växande utmaningen. 

Bildspel
Lägesbild Gävleborg (Powerpoint)

Ny nationell strategi för psykisk hälsa

Jenny Telander från Folkhälsomyndigheten presenterade förslaget på ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Strategin syftar till att skapa ett samhälle där psykisk hälsa prioriteras och där ojämlikheter i hälsa minskas genom samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället. 

Bildspel
Förslag till nationell strategi för psykisk hälsa (Powerpoint)

Regional samverkansstruktur för psykisk hälsa

Elisabet Mickelsson, samordnare inom Ledningsstöd för hälso- och sjukvård, presenterade en omfattande regional samverkansstruktur för att stödja psykisk hälsa och suicidprevention i Gävleborg. Genom att stärka samarbetet mellan olika vårdgivare och samhällsorganisationer strävar man efter att skapa en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja. De flesta insatser som presenterades finansieras av statsbidrag för psykisk hälsa som årligen delas ut till landets kommuner och regioner av Socialstyrelsen. 

Bildspel
Psykisk hälsa i Gävleborg (Powerpoint)

Förebyggande och främjande arbete

Rickard Bracken från Suicide Zero betonade kommunernas avgörande roll i suicidprevention genom befolkningsbaserade strategier och utbildningsinitiativ. Genom att öka medvetenhet och tillgänglighet till resurser kan man stödja individer i kris och minska risken för suicid. Suicide Zeros årliga nationella enkätundersökning Kommunbarometern presenterades och visade en förbättring i länets kommuner de senaste åren. Mer insatser görs och tjänstepersoner får avsatt tid för att arbeta suicidpreventivt i flera kommuner. 

Bildspel
Förebyggande och främjande arbete (Powerpoint)

Civilsamhällets insatser

Tre föreningar; Hjärnkoll Gävleborg, Kvinnojouren Blåklockan samt RFSL Gävleborg berättade om det arbete de gör och som finansierats via avtal om Idéburet offentligt partnerskap med Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg. Fokus har varit insatser för särskilda riskgrupper, som samtalsgrupper för äldre och insatser i skolor för att prata om negativa normer som styr hur killar respektive tjejer förväntas vara. 

Emelie Lundin, brukarsamordnare på Region Gävleborg och brukarrepresentanter lyfte fram vikten av brukarinflytande inom psykisk vård och betonade behovet av samverkan mellan organisationer för att förbättra välbefinnandet. Deras budskap "Inget om oss utan oss" underströk betydelsen av att inkludera brukarnas röster i utformningen av vårdtjänster. 

Bildspel
Brukarnätverk för psykisk hälsa (Powerpoint)

Så går vi vidare

Konferensen markerade en viktig milstolpe i arbetet för att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i Gävleborg. Genom samarbete, strategiskt ledarskap och engagemang från olika samhällssektorer fortsätter Region Gävleborg att samordna det suicidpreventiva arbetet med målet att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid genom förebyggande arbete, tidiga insatser, stöd samt vård och behandling.

En fortsättning på arbetet blir Regional mötesplats social hållbarhet den 16 maj på Högskolan i Gävle som har samma tema: psykisk hälsa. Mer information – Det handlar om livet: att se psykisk hälsa som en resurs