För vårdgivare/personal inom hälso-och sjukvård, skola och socialtjänst

Här samlas information om kontaktvägar till rätt vårdnivå vid psykisk ohälsa/suicidrisk för bästa omhändertagande.

Gäller det livshotande tillstånd, allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner, ring 112.

Barn och unga upp till 17 år
Dagtid, ring 0771-44 55 00 (En väg in för psykisk ohälsa).
Jourtid ( vardag 17.00–8.00 och fredag 17.00 till måndag 8.00) finns en beredskapslinje för akuta bedömningar. Kontakt sker via sjukvårdsrådgivning 1177 eller via Min vård Gävleborg - 1177. Inom vården i Region Gävleborg finns en jourlista.

Vuxna
Vid akut psykiatrisk ohälsa är primärvårdens mottagningar och jourverksamhet förstahandsval. På Gävle sjukhus finns även en psykiatrisk jourmottagning psykiatrisk jourmottagning som vänder sig till vuxna över 18 år som bor eller vistas i Gästrikland. Jourmottagningen har öppet dygnet runt, ingen remiss krävs.

Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen om Du behöver råd och stöd i vart du ska hänvisa/ erbjuda vård och behandling om du känner dig osäker.

Ambulansen arbetar utifrån en triageringsmodell och prehospitalt omhändertagande av den akutpsykiatriska patienten. Samverkar vid behov med polis samt psykiatrisk jourmottagning. Vårdnivå styrs utav triageringens prioritet och vårdbehov.

Primärvårdens hälsocentraler och familjeläkarjourer är första instans (första linjens vård) vid psykisk ohälsa från 18 år. Där finns även psykosociala resurser.

Finns behov skickas en remiss vidare till någon av psykiatrins mottagningar.

Inom Hälso-och sjukvården

All vårdpersonal, oavsett befattning, har ett ansvar om det finns misstankar på att en person har suicidtankar.

Sjuksköterska gör en första bedömning om suicidrisk med stöd av suicidstege/ checklista för strukturerad suicidriskbedömning. Efter bedömning kontaktas ansvarig läkare/bakjour. Råd och stöd kan även ges av läkare på psykiatriska öppenvårdsmottagning (dagtid), bakjouren närmaste akutpsykiatriska klinik ( kvällar och helger).

Rutin för Region Gävleborg: Suicidnära patients omhändertagande inom primärvård och somatisk specialistvård - Region Gävleborg (Platina D 11-216302)

Utanför Hälso-och sjukvårdens verksamheter vid uttryckt önskan om självmordshandling

Säkerställ var den vårdsökande befinner sig om ni har telefonkontakt, kontakta SOS eller uppmana till att själv söka akut vård. Lämna inte den vårdsökande ensam.

Om du hamnar i ett låst läge där den vårdsökande inte vill söka vård och du har vissa uppgifter om den vårdsökande, berätta då om du tror det är lämpligt att du i ditt yrke har plikt att larma polis och SOS.

En väg in för psykisk hälsa 0-17 år. (1177 Vårdguiden)

Ungdomar som fyllt 18 år hanteras i första hand inom länets Primärvård.

Kontakt kan aktualiseras genom barnet själv, vårdnadshavare, vårdgivare, aktörer som hanterar barn såsom hälsocentral, skola, socialtjänst med flera på telefon 0771-44 55 00.

Den som tar emot samtalet ansvarar bland annat för att:

  • Bedöma/prioritera inkommen vårdbegäran och därigenom stödja ett nivåstrukturerat omhändertagande.
  • Vid misstänkt suicidrisk göra riskbedömning (många barn som har psykisk ohälsa har dödstankar, suicidtankar eller aktiva suicidplaner. Det är viktigt att uppmärksamma eventuell suicidalitet hos barnet).

Rutin: Triagering/ En väg in- Psykisk ohälsa 0-17 år. Verksamhetsområde Familjehälsa, Habilitering-och Barnpsykiatri  (Platina ID 09-375366).

Psykiatrisk bedömning av barn- och ungdomar under jourtid (vardag 17.00-8.00 och fredag 17.00 till måndag 8.00) görs av  BUP:s beredskapslinje som består av ett team med erfarna och vidareutbildade kuratorer, psykiatrisjuksköterskor, psykologer och mentalskötare.

Psykiatrisk bedömning jourtid barn- och ungdom, Barn- och ungdomspsykiatrin Gävleborg (Platina ID: 09-36250).

Kontakt

Via sjukvårdsrådgivning 1177 eller Min vård Gävleborg - 1177. För vården i Region Gävleborg finns en jourlista.

Om problemet är direkt relaterat till skolsituationen eller socialtjänstens ansvarsområde triageras ärendet dit. Exempel på ärenden som direkt hänvisas kan vara tydliga vårdnadstvister och föräldrasvikt som ska till Socialtjänst.. Om barnet är omhändertaget enligt Lagen om vård av unga (LVU) träder Socialtjänst i vårdnadshavares ställe. Boendepersonal på HVB-hem bör alltså i första hand ta kontakt med ansvarig Socialtjänst som kan göra skriftlig vårdbegäran via remiss. Vid placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska samtycke från vårdnadshavare finnas.

Socialtjänsten har socialjour följande tider:
Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00.

Telefon: 026-20 02 25

Hälso- och sjukvård:  Orosanmälan till Socialtjänst om misstanke om barn som far illa, Hälso- och sjukvård- Region Gävleborg

Primärvårdens hälsocentraler och familjeläkarjourer är första instans (första linjens vård) vid psykisk ohälsa från 18 år. Finns behov skickas remiss vidare till psykiatrins mottagningar.

På Gävle sjukhus finns en psykiatrisk jourmottagning som vänder sig till vuxna över 18 år som bor eller vistas i Gästrikland. Jourmottagningen har öppet dygnet runt, ingen remiss krävs.

Jourmottagningens uppdrag är att genomföra akutpsykiatriska bedömningar, bedöma behov av inläggning eller annan akutpsykiatrisk insats från18 år.

Till beroendecentrum kan du eller den vårdsökande ringa direkt och boka tid. Beroendecentrum tillhör vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg.

Beroendecentrum finns i:

För vårdsökande beroende av opioider som vill ha hjälp att skapa ett liv utan droger kan du eller den vårdsökande kontakta någon av de två LARO-mottagningarna som finns i länet (Gävle och Söderhamn).

LARO-mottagning Hälsingland

LARO-mottagning Gästrikland

Egenvård är de åtgärder som den enskilde eller vårdnadshavaren själv kan vidta i syfte att påverka måendet positivt. Individens förmåga till egenvård och självhjälp kan stärkas av lättillgänglig kunskap och information. Via Vårdguiden 1177 kan man få bra information t ex om sömnrutiner, kosthållning och struktur i vardagen. Här finns information att tipsa om.

Barn och unga

Om att ha psykiska symptom som barn och ungdom.

Sveriges kommuner och regioners samlade stödlista med information, råd och tips med fokus på barn i åldern 0-12 år.

För unga 12-25 år.

Vuxna

Psykisk hälsa (1177 Vårdguiden) om hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt.

Sveriges kommuner och regioners samlade stödlista med information, råd och tips för vuxna.

Äldre

Sveriges kommuner och regioners samlade stödlista med information, råd och tips för äldre.