Stödpaket suicidprevention för förskola och skola

Förskola och skola är viktiga arenor för förebyggande arbete och tidiga insatser. För att underlätta för personal inom skolan att kunna integrera förebyggande arbete med det ordinarie uppdraget har ett stödpaket med tips, råd och stöd arbetats fram.

Arbetet bygger på intervjuer med pedagoger och rektorer i Gävleborg från förskola till gymnasium och kopplas till gällande läroplan. Stödpaketet är i pdf-format och kan fritt skrivas ut och spridas.

Ladda ner Stödmaterial - Att främja psykisk hälsa i skolan och förebygga suicid för förskola och skola (pdf)