Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden är en del av krisberedskapen i en region. Den kan träda i kraft enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En extraordinär händelse i fredstid är något som kraftigt avviker från det normala.

Inom Region Gävleborg är regionstyrelsen även krisledningsnämnd.

Alla kommuner och regioner måste enligt lag ha en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdet från övriga nämnder i regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Syftet med att nämnden träder i kraft är att minska sårbarheten och minimera skador på invånare och personal samt egendom.

Reglemente för krisledningsnämnden – Platina id 03-659083 (pdf)

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för krisledningsnämndens sammanträden

Ledamöter

Ledamöter i krisledningsnämnden