Revisionsberättelser

Revisionsberättelser Region Gävleborg. Region Gävleborgs revisorer ska granska styrelsen, nämndernas och beredningarnas verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.